Regulamin promocje

Regulamin promocji 50% taniej Pakiet Office Clean

I. Zakres regulaminu.

Niniejszy regulamin PROMOCJI, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usługi sprzątania w ramach oferty specjalnej (dalej: Promocja).

II. Organizator Promocji

Podmiotem organizującym promocję jest spółka pod firmą HOJO Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Fosa 25, 02-768 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000348942, posługująca się numerem NIP 951-230-36-88, zwana dalej „HOJO Clean”.

III. Zasady promocji

1. Promocja skierowana jest do podmiotów prawnych.

2. Z oferty promocyjnej może skorzystać każdy podmiot prawny, który spełni następujące warunki:
a) podpisze do 31.07.2016 roku umowę na świadczenie regularnych usług sprzątania
b) podpisze umowę na świadczenie regularnych usług sprzątania na okres minimum 6 miesięcy
c) w dniu zgłoszenia do promocji, nie miały aktywnej umowy na sprzątanie
d) nie zalegają z płatnościami z tytułu wcześniej wystawionych faktur przez HOJO Sp. z o.o.

3. W ramach podpisanej umowy na świadczenie regularnych usług sprzątania, podmiot korzystający z oferty promocyjnej otrzyma upust w wysokości 50% wartości wykupionego, miesięcznego abonamentu.

IV. Okres obowiązywania oferty promocyjnej

1. Promocja obowiązuje do dnia 31.07.2017 roku.

2. HOJO Clean zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji.

V. Zasady promocji

Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).

VI. Sposób realizacji Promocji

1. Oferta nie łączy się z innymi promocjami HOJO Sp. z o.o. Promocja dotyczy wybranych usług sprzątania:
• pakiet Office Clean BASIC,

• pakiet Office Clean STANDARD,
• pakiet Office Clean ACTIVE.

2. Promocyjna cena pakietu Office Clean dotyczy pierwszego miesiąca świadczenia usługi i zostanie uwzględniona w kolejnym miesiącu świadczenia usługi po opłaceniu w całości i w terminie faktury za pierwszy miesiąc świadczenia usługi Office Clean.

3. Oferta promocyjna może być zrealizowana tylko w sieci usług sprzątania HOJO Sp. z o.o.

4. Termin realizacji usługi sprzątania może być późniejszy niż data obowiązywania Promocji, ale nie późniejszy niż dzień 30.09.2017 .

VII. Reklamacje

Reklamacje dotyczące kwestii związanych z realizowaniem oferty promocyjnej należy zgłaszać w sposób pisemny, na adres: HOJO Sp. z o.o. ul. Fosa 25, 02-768 Warszawa lub elektroniczny na adres: jakosc@hojoclean.pl

VIII. Informacje dodatkowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie www.hojoclean.pl

2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przez HOJO Sp. z o.o. w dowolnym terminie.