Regulamin promocje

Regulamin promocji 50% taniej Pakiet Office Clean SELGROS

I. Zakres regulaminu.
Niniejszy regulamin PROMOCJI, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usługi sprzątania w ramach oferty specjalnej (dalej: PROMOCJA SELGROS).

II. Organizator Promocji
Podmiotem organizującym promocję jest spółka pod firmą HOJO Sp. z o.o., ul. Irysowa 11, 02-660 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000348942, posługująca się numerem NIP 951-230-36-88, zwana dalej „HOJO Clean”.

III. Zasady promocji
1. Promocja skierowana jest do podmiotów prawnych.

2. Z oferty promocyjnej może skorzystać każdy podmiot prawny, który spełni następujące warunki:
a) podpisze do 31.01.2018 roku umowę na świadczenie regularnych usług sprzątania
b) podpisze umowę na świadczenie regularnych usług sprzątania na okres minimum 3 miesięcy
c) w dniu zgłoszenia do promocji, nie miał aktywnej umowy na sprzątanie w HOJO Clean
d) nie zalega z płatnościami z tytułu wcześniej wystawionych faktur przez HOJO Clean

3. W ramach podpisanej umowy na świadczenie regularnych usług sprzątania, podmiot korzystający z oferty promocyjnej otrzyma upust w wysokości 50% wartości wykupionego, miesięcznego abonamentu.

IV. Okres obowiązywania oferty promocyjnej
1. Promocja obowiązuje do dnia 31.01.2018 roku.

2. HOJO Clean zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji.

V. Zasady promocji
Organizator oświadcza, że Promocja SELGROS nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).

VI. Sposób realizacji Promocji
1. Oferta nie łączy się z innymi promocjami HOJO Sp. z o.o. Promocja dotyczy wybranych usług sprzątania dla biur o powierzchni do 200m2:
• pakiet Office Clean BASIC,

• pakiet Office Clean STANDARD,
• pakiet Office Clean ACTIVE.

2. Promocyjna cena pakietu Office Clean w ramach Promocji SELGROS dotyczy pierwszego miesiąca świadczenia usługi. Kolejne miesiące świadczenie usług będą wykonywane zgodnie z regulaminem usług w pakiecie Office Clean.
3. Oferta promocyjna może być zrealizowana tylko przez klientów SELGROS.

VII. Reklamacje
Reklamacje dotyczące kwestii związanych z realizowaniem oferty promocyjnej należy zgłaszać w sposób pisemny, na adres: HOJO Sp. z o.o. ul. Irysowa 11, 02-660 Warszawa lub elektroniczny na adres: jakosc@hojoclean.pl

VIII. Informacje dodatkowe
1. Regulamin dostępny jest na stronie www.hojoclean.pl
2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przez HOJO Sp. z o.o. w dowolnym terminie.