Regulamin seriwsu od 25.12.2014

Regulamin serwisu HOJO Clean obowiązujący od 25.12.2014

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem Serwisu internetowego prowadzonego pod adresem http://www.hojoclean.pl/ jest HOJO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Karola Miarki 13, 01-496 Warszawa, NIP: 951-230-36-88, adres e-mail Serwisu: kontakt@hojoclean.pl, tel. 22 827 86 28, fax 22 122 02 07.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Serwisu internetowego. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Serwisu.
3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego HOJO Clean znajdującego się pod adresem internetowym www.hojoclean.pl .Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu a wszelkie czynności oferowane przez Serwis, Użytkownik może wykonywać jedynie po uprzednim zaakceptowaniu całości niniejszego Regulaminu.
4. Przed założeniem konta w Serwisie internetowym HOJO Clean należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Założenie konta jest równoznaczne z tym, że Użytkownik:
a. Zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia,
b. Zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem.

§ 2 DEFINICJE

1. „Regulamin” – Regulamin Serwisu prowadzonego pod adresem www.hojoclean.pl
2. „Operator” lub „Administrator „– właściciel Serwisu, który został wskazany w § 1 ust. 1.
3. „Serwis” – serwis internetowy HOJO Clean, znajdujący się pod adresem internetowym www.HOJO Clean, będący platformą internetową, która umożliwia Użytkownikom:
a. składanie zleceń na usługi oferowane w Serwisie,
b. składanie zleceń na produkty oferowane w Serwisie,
c. umieszczanie i konfiguracje ofert Zleceniobiorców,
d. uzyskanie informacji o usługach oferowanych przez Serwis i Zleceniobiorców,
e. porównanie ofert prezentowanych przez Zleceniobiorców,
f. zamieszczanie komentarzy, ocen dotyczących Zleceniobiorców oraz innych treści,
g. zapoznanie się z komentarzami i ocenami zamieszczonymi przez innych Użytkowników,
h. inne usługi wchodzące w skład funkcjonalności Serwisu, w trybie online.
4. „Użytkownik” – osoba przystępująca do korzystania z Serwisu za pośrednictwem dowolnego urządzenia lub oprogramowania, spełniającego warunki techniczne do korzystania ze Serwisu wskazane w § 3 ust. 3 Regulaminu, będąca osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną, a także jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
5. „Konto” lub „Konto Użytkownika” – konto, do którego dostęp Użytkownik otrzymuje wyłącznie po dokonaniu Rejestracji poprzez wypełnienie formularza Rejestracyjnego znajdującego się na stronie Serwisu oraz w dalszym użytkowaniu po każdorazowym podaniu Nazwy Użytkownika i Hasła. Konto umożliwia Zleceniodawcy składanie i podgląd Zleceń oraz korzystanie z innych funkcji składających się na korzystanie z Serwisu. Zmiana danych w ramach Konta Użytkownika (w tym edycja danych ) możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez Użytkownika na Konto.
Konto może zawierać:
a. zespół informacji i danych udostępnionych przez Użytkownika dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,
b. szczegóły odnośnie zleceń zamawianych przez siebie poprzez Wyszukiwarkę Usług,
c. moduły do oceny Zleceniobiorców,
d. informacje o zgromadzonych punktach w ramach programu lojalnościowego,
e. informacje o płatnych usługach dodatkowych.
6. „Baza Kont (Profili)”— zbiór danych udostępnionych przez Użytkowników Serwisu, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby usług świadczonych przez Usługodawcę i wykonywanych przez Zleceniobiorców.
7. „Zlecenie” – rozumiane jako złożenie poprzez Serwis HOJO Clean zapotrzebowania na wykonania określonej usługi lub dzieła, które nie jest zabronione przez prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składane przez Zleceniodawcę serwisu. Złożenie zlecenia jest wiążące zarówno dla Zleceniodawcy jak i Zleceniobiorcy. W przypadku, gdy złożone Zlecenie odpowiada Ofercie zamieszczonej w Serwisie przed złożeniem Zlecenia lub w terminie późniejszym, Zlecenie takie poczytuje się za akceptację Oferty i zawarcie umowy z rozumieniu prawa cywilnego.
8. „Opis Zlecenia” – opis zawierający informacje odnośnie danego Zlecenia, w tym wymagania Zleceniodawcy odnośnie sposobu wykonania Zlecenia przez Zleceniobiorcę. Ponadto Zlecenie zawiera szczegółowe wypunktowanie elementów zlecanej usługi wraz z cenami, nazwę Zleceniodawcy a także miejsce wykonania usługi i dodatkowe informacje np. numer usługi, termin wykonania usługi.
9. „Zleceniodawca” - Użytkownik Serwisu, który składa poprzez Serwis HOJO Clean Zlecenie realizacji usługi / dzieła.
10. „Zleceniobiorca” - Użytkownik Serwisu, który w Serwisie HOJO Clean na sowim koncie zamieszcza swoją Ofertę na wykonanie danej usługi / dzieła.
11. „Oferta” - zamieszczenie w serwisie przez Zleceniobiorcę informacji o chęci wykonania danej Usługi, Zlecenia. Oferta jest składana poprzez konfiguracje przygotowanych na koncie Zleceniobiorcy modułów o nazwie „Zakres Działalności” i „Oferta”. Oferta powinna zawierać wszystkie ceny za usługi oferowane przez Zleceniobiorcę i być zgodna z zakresem usług oferowanych przez Serwis, a opisanych na stronach Serwisu i w Wyszukiwarce Usług. W przypadku, gdy złożona Oferta odpowiada Zleceniu zamieszczonemu w Serwisie przed złożeniem Oferty lub w terminie późniejszym, uznaje się że Oferta została przyjęta i nastąpiło zawarcie umowy z rozumieniu prawa cywilnego.
12. „Termin”– rozumiany jako możliwy termin realizacji usługi, zdefiniowany przez Zleceniobiorcę w serwisie na koncie Użytkownika, oraz jako ilość możliwych do wykonania w danym dniu Zleceń w ramach zakresu prezentowanego w ofercie przez Zleceniobiorcę. Definiowany przez Zleceniodawcę w toku zamawiania usługi.
13. „Proces po Usługowy” - czynności, jakie wykonują obie strony (Zleceniodawca i Zleceniobiorca) po zawarciu zlecenia. Polegają one między innymi na wykonaniu usługi opisanej w zleceniu i wywiązaniu się z określonej formy zapłaty. Na Proces po Usługowy mogą nakładać się także dodatkowe elementy np. wystawienie komentarza Zleceniobiorcy w serwisie.
14. „Komentarz/Referencje” - pisemne wyrażenie opinii przez Zleceniodawcę lub Usługodawcę na temat Zleceniobiorcy po wykonaniu przez niego usługi opisanej w zleceniu.
15. „Usługodawca” - Hojo Sp. z o.o., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 348942 , posiadającą NIP 951-230-36-88, REGON 142227771.
16. „Strony” - Usługodawca i Użytkownik.
17. „Hasło” - ciąg znaków alfanumerycznych wybieranych przez Użytkownika w czasie rejestracji, konieczny do podania w celu uzyskiwania dostępu do Konta.
18. „Nazwa Użytkownika (login)” –ciąg znaków alfanumerycznych, rozpoczynających się mała literą, będących prywatną i rzeczywistą nazwą Użytkownika z Serwisie, wpisywana i konieczna do podania w celu dostępu do Konta Użytkownika, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.
19. „Rejestracja” - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu.
20. „Usługa” –rozumiana jako usługa świadczona przez Zleceniobiorcę w zakresie i rodzaju prezentowanym w Serwisie HOJO Clean oraz ujętym w Wyszukiwarce usług. Zakres usługi jest wprowadzany przez Zleceniobiorcę na koncie w ramach jego oferty.
21. „Usługa Dostępowa” - rozumiana jako zbiór usług świadczonych przez Usługodawcę w zakresie i rodzaju prezentowanym w Serwisie HOJO Clean. Polega ona na: (1) zapewnieniu Zleceniodawcy możliwości złożenia Zlecenia na wybraną usługę oferowaną przez Zleceniobiorcę i wykonywaną przez Zleceniobiorcę, lub (2) zapewnieniu Zleceniobiorcy możliwości umieszczenia w Serwisie danej Ofert.
22. „Umowa” – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Zleceniodawcą za pomocą złożonego zlecenia a Zleceniobiorcą, w ramach zakresu określonego w Zleceniu Zleceniodawcy, Ofercie Zleceniobiorcy i zgodnego z rodzajem usług oferowanych przez Usługodawcę.
23. „Treść (Treści)” - treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia ) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych jakie są zamieszczane przez Użytkownika za pośrednictwem Konta. Jako Treść traktujemy także Zlecenie, Ofertę oraz Komentarz.
24. „Awaria” - oznacza stan Usługi Dostępowej, który uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usługi Dostępowej, jednak z wyłączeniem sytuacji, w której brak możliwości korzystania z Usługi Dostępowej jest wynikiem okresu zawieszenia lub przerwy w świadczeniu Usługi Dostępowej dozwolonej w ramach Regulaminu; lub jest wynikiem naruszenia Regulaminu przez Użytkownika; lub jest wynikiem działania Siły Wyższej; lub która wystąpiła w infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Użytkownik lub Usługodawca.
25. „Wyszukiwarka usług” – narzędzie zaimplementowane w Serwisie HOJO Clean zawierające pełen zakres usług oferowanych przez Usługodawcę, umożliwiające Zleceniodawcy konfiguracje i złożenie zlecenia w ramach oferty od wybranego Zleceniobiorcy, skonfigurowanej na jego koncie.
26. „Strefa VIP” – dodatkowo płatna usługa przeznaczona dla Użytkowników serwisu HOJO Clean dająca dostęp do pełnych komentarzy Serwisu HOJO Clean, specjalnych promocji oraz rozszerzonych możliwości Wyszukiwarki usług.
27. „Listy kontrolne” – listy sporządzone przez Serwis, zawierające minimalny zakres usługi jaki powinien zostać wykonany w ramach zlecenia złożonego przez Zleceniodawcę za pomocą Serwisu. Zleceniobiorcy akceptując niniejszy regulamin wyrażają zgodę na realizację usług zgodnie z wskazanymi listami kontrolnymi usług.

§ 3 ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA ZE SERWISU


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.HOJO Clean oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług i produktów.
2. Wszystkie treści prezentowane w Serwisie, nazwa Serwisu, układ i wygląd graficzny, oprogramowanie, i inne oferowane usługi oraz bazy danych, podlegają ochronie prawnej.
3. Korzystanie z Serwisu oraz z produktów i Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo likwidacji lub ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników lub dla określonych Użytkowników.
5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca zastrzega sobie możliwość likwidacji lub ograniczenia świadczenia Usługi za pośrednictwem Serwisu dla osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku Użytkownicy zostaną o powyższym powiadomieni.
6. Aby skorzystać ze Serwisu należy skorzystać z:
a) komputera PC lub tabletu lub telefonu,
b) systemu Windows lub IOS lub Android (w zależności od rodzaju i marki urządzenia),
c) dostępu do sieci Internet,
d) zainstalowanej przeglądarki internetowej,
e) zainstalowanej wtyczki Macromedia FlashPlayer oraz włączonej obsługi języka JavaScript,
f) włączonej obsługi tzw. wyskakujących okienek (pop-up Windows),
g) aktywnego konta e-mail.
7. Użytkownik korzystający z Serwisu obowiązany jest do zamieszczania aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych, prawidłowego adresu dostawy, prawidłowych danych do faktury.
8. Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
9. Użytkownik przystępując do korzystania ze Serwisu zobowiązany jest do potwierdzenia, że zapoznał się z treścią Regulaminu i Polityką Prywatności i że akceptuje ich postanowienia.
10. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy nie są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.
11. Każda osoba kontaktująca się z HOJO Sp. z o.o. drogą telefoniczną, w tym za pośrednictwem systemu IVR lub mailową wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych tą drogą przez Hojo Sp. z o.o., NIP: 951-230-36-88 z siedzibą w Warszawie, Karola Miarki 13, 01-496 Warszawa  zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§ 4 REJESTRACJA KONTA W SERWISIE


1. Rejestracja jest procesem niezbędnym dla Użytkownika w celu uzyskania możliwości wyszukiwania Usług, składania zleceń jak również zamieszczania swoich Ofert. Rejestracja następuje poprzez wykonanie przez Użytkownika następujących czynności:
a) wypełnienie jednego z formularzy rejestracyjnych dostępnych na stronie Serwisu, w zależności od tego czy Użytkownik jest Zleceniodawcą czy Zleceniobiorcą;
b) potwierdzenie, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz, że akceptuje on jego postanowienia, jak również wyraża zgodę na subskrypcję materiałów wysłanych przez Usługodawcę;
c) podanie Nazwy Użytkownika, Hasła, Imienia, Nazwiska, Województwa, Miasta, Adresu zamieszkania, kodu pocztowego, oraz adresu e-mail Użytkownika,
d) aktywacji konta przez Zleceniodawcę za pomocą potwierdzania poprzez naciśnięcie na link (odniesienie) zawarty w treści wiadomości wysłanej pod adres e-mail podany przy rejestracji oraz aktywacji konta Zleceniobiorcy przez Usługodawcę.
2. Wraz z dokonaniem Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego Konta Użytkownika, który jest każdorazowo zapewniany przez Usługodawcę po wpisaniu przez Użytkownika Hasła i nazwy Użytkownika (loginu), we wskazane na Serwisie miejsce.
3. W trakcie całego procesu Rejestracji, jak również podczas korzystania z Usług, Użytkownik zobowiązany jest do:
a) podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich;
b) aktualizacji danych na Koncie Użytkownika, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych;
c) zachowania w tajemnicy Nazwy Użytkownika (Loginu) i Hasła oraz nieudostępniania go osobom trzecim.
4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór nazwy Użytkownika oraz Hasła, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem nazwy Użytkownika i Hasła. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Hasła.
5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za składane za pośrednictwem serwisu Zlecenia, wykonywane przez siebie Usługi, jak również za ich modyfikacje i anulowanie.
6. Użytkownik może się zarejestrować i założyć Konto oraz potwierdzić rejestrację klikając w link przesłany w wiadomości e-mail. Założenie Konta w Serwisie jest bezpłatne.
7. Użytkownik zakładając Konto obowiązany jest skorzystać z formularza rejestracyjnego podając następujące dane:
1) jeśli jest osobą fizyczną:
a) adres e-mail,
b) Hasło,
c) imię i nazwisko,
d) numer telefonu,
e) adres zamieszkania,
f) adres dostawy, jeżeli jest on inny niż adres zamieszkania.
2) jeżeli jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:
a) adres e-mail,
b) Hasło,
c) imię i nazwisko,
d) nazwę firmy,
e) adres siedziby,
f) adres dostawy, jeżeli jest on inny niż adres siedziby,
g) numer NIP,
h) numer telefonu.
3. Login oraz Hasło podane przez Użytkownika są informacjami poufnymi, dlatego też Użytkownik zobowiązany jest do zachowania tych informacji w tajemnicy i nieudostępniania ich osobom trzecim.
4. Operator zastrzega możliwość dodatkowej autoryzacji danych Użytkownika w szczególności poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
5. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy o świadczenie usług droga elektroniczną w zakresie założonego Konta i usunięcia swojego Konta w każdym czasie w trybie natychmiastowym. W tym celu powinien skontaktować się z administratorem Serwisu drogą mailową na adres kontakt@hojoclean.pl lub pisemnie na adres: ul. Karola Miarki 13, 01-496 Warszawa.


§ 5 Zakres i warunki korzystania z Serwisu


1. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby (osoba fizyczna) lub Firmy (osoba prawna). Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta wymaga wcześniejszej zgody wyrażonej przez Administratora. Zakazuje się udostępniania swojego Konta osobom trzecim i podmiotom, jak i korzystania z Kont należących do osób trzecich i podmiotów.
2. W ramach funkcjonalności Serwisu, Usługodawca i Zleceniobiorca zobowiązują się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Serwisie HOJO Clean.
3. Zakres Usługi obejmuje przechowywanie przez Usługodawcę Treści jakie zostały zamieszczone przez Użytkownika za pośrednictwem Konta oraz umożliwienie Użytkownikom w zakresie określonym przez niniejszy Regulamin i Serwis, korzystania z usług umożliwiających składanie Zleceń przez Zleceniodawców i ich wykonywanie przez Zleceniobiorców.
4. Korzystanie przez Zleceniodawców z niektórych funkcjonalności w ramach Serwisu HOJO Clean jest odpłatne. Informacje o trybie i zakresie płatności za korzystanie z płatnych form zamieszczone są w ramach odpowiednich zasobów Serwisu oraz w Załączniku Nr 2 do Regulaminu.
5. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług Serwisu jest dokonanie Rejestracji Użytkownika i spełnienie warunków przewidzianych Regulaminem.
6. Podstawą skorzystania z Usług Dostępowych oferowanych przez Usługodawcę jest posiadanie urządzeń technicznych umożliwiających korzystanie z Serwisu oraz założenie w Serwisie Konta Użytkownika.
7. Korzystanie z Usług Dostępowych możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Procesor 1 GHz, pamięć 512 MB, system operacyjny Windows,
b) zastosowania przeglądarek Microsoft Internet Explorer min. 7.0. lub nowszych z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi (np. JavaScriptu, apletów Java),
c) Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024x768.
8. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.
10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikowi na jego adres e-mail wskazany przy rejestracji Konta Użytkownika informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania Serwisu, nie stanowiących informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
11. W przypadku świadczenia Usług Dostępowych Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usług Dostępowych Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego oraz sieci Internet, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usługi za pośrednictwem Serwisu.
12. Każdy Użytkownik przebywający w Serwisie lub korzystający z Serwisu zobowiązany jest do:
a) korzystania z Serwisu w sposób nie powodujący jego nieprawidłowego funkcjonowania oraz nie naruszający oferowanych na jego stronach usług, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń;
b) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób;
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej i reklamowej; korzystanie z Kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego Konta innym Użytkownikom; nie naruszania prywatności innych Użytkowników, poprzez jakiekolwiek formy polegające na zbieraniu, rozpowszechnianiu i przetwarzaniu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie Haseł innych Użytkowników, generowanie nadmiernego obciążenia Serwisu;
d) powstrzymywania się od działań, które mogłyby w jakikolwiek sposób utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu jak również korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługujących im praw;
e) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.
f) korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie przewidzianym zapisami niniejszego Regulaminu.
13. Pełną i wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonywane w ramach Serwisu ponosi Użytkownik.
14. Konta na których Administrator stwierdzi brak aktywności przez okres dłuższy niż jeden rok, mogą zostać usunięte przez administratora bez uprzedniego powiadomienia.
15. Użytkownik zobowiązuje się do niestosowania nadużyć wobec Serwisu HOJO Clean., w szczególności do:
a) nieużywania Serwisu HOJO Clean do rozpowszechniania materiałów i informacji uwłaczających, nieprzyzwoitych, pornograficznych, erotycznych lub w inny sposób naruszających prawo, dobre obyczaje oraz zasady współżycia społecznego;
b) niezamieszczania informacji o poglądach politycznych, religijnych, rasowych oraz informacji reklamowych nie związanych z oferowanymi Usługami;
c) niewykorzystywania Serwisu HOJO Clean w celu kierowania gróźb, narzucania się lub łamania praw innych osób włącznie z prawem do ochrony wizerunku, bądź w celu proponowania lub wymuszania pieniędzy;
d) niezamieszczania w Serwisie HOJO Clean danych zawierających wirusy (zainfekowane oprogramowanie); zawierających oprogramowanie lub inny materiał objęty prawem autorskim lub ochroną prawną, chyba że jest posiadaczem tych praw lub posiada wymaganą zgodę na używanie oprogramowania lub materiału;
e) niekorzystania z Serwisu HOJO Clean w sposób, który wpływałby niekorzystnie na dostępność ofert innych Zleceniobiorców;
f) umieszczania informacji kontaktowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, między innymi w polach: opisach działalności, referencjach, komentarzach, szczegółach wyceny oraz wszelkich innych miejscach w ramach serwisu, które mogłyby doprowadzić do kontaktu Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy poza Serwisem HOJO Clean;
g) umieszczania w serwisie reklam i linków do innych stron internetowych.
17. W przypadku oznak użytku niedozwolonego lub naruszającego prawa przez Użytkownika, Administrator Serwisu ma prawo natychmiast zablokować Użytkownikowi dostęp do Konta.
18. Niezależnie od możliwych cywilnych i karnych skutków dla poszczególnych Użytkowników, nieprzestrzeganie jednego z powyższych zobowiązań upoważnia Administratora Serwisu HOJO Clean do natychmiastowego zablokowania Konta w Serwisie.
19. Zablokowanie Konta w Serwisie przez Administratora lub Usługodawcę w żadnym razie nie powoduje powstania jakichkolwiek roszczeń Użytkownika przeciwko Administratorowi lub Usługodawcy.


§ 6 Odpowiedzialność stron


1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
2. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Usługi sprzętem komputerowym i systemem teleinformatycznym, a Serwisem.
3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) utratę Treści spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy;
b) treści umieszczane na serwisach internetowych do których przekierowania w formie linków internetowych Usługodawca publikuje w swoim serwisie;
c) treść reklam zamieszczanych w Serwisie przez podmioty trzecie, a także sposób, w jaki publikowane Treści będą wykorzystywane przez Użytkowników;
d) niedostępność Serwisu z powodu Siły Wyższej.
5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Serwisie w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej Serwisu w przypadku gdy nie naruszy to praw Użytkownika.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas realizacji zlecenia przez Zleceniobiorcę. Jednocześnie Usługodawca informuje Zleceniodawcę w czasie wyboru zlecenia, czy Zleceniobiorca posiada Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, o ile Zleceniobiorca przekazał taką informację Usługodawcy. Za przekazanie Zleceniobiorcę Usługodawcy informacji w wyżej wskazanym zakresie uznaje się przesłanie skanu polisy ubezpieczeniowej.
7. Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia Użytkownikom Serwisu informacji, tj. Przewodników Użytkownika, umożliwiających sprawną konfigurację lub zamówienie Usług dostępnych na serwisie.
8. Usługodawca ponosi wyłącznie odpowiedzialność za szkodę wynikłą z jego winy umyślnej. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy odpowiedzialności Usługodawcy wobec Użytkowników, będących konsumentami.


§ 7 Rodzaje i zakres świadczonych Usług


1. Usługodawca ustala rodzaje i zakres Usług jakie mogą być dostępne dla Użytkowników w ramach Serwisu HOJO Clean.
2. Usługodawca podaje pełną informację odnośnie rodzaju i zakresu Usług jakie świadczy na swoim Serwisie znajdującym się na stronie internetowej www.HOJO Clean.
3. Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają na łączeniu Zleceniodawców, składających i konfigurujących zapotrzebowanie na usługi oferowane w Serwisie HOJO Clean i wybierane poprzez Wyszukiwarkę Usług z Zleceniobiorcami, którzy w ramach Serwisu HOJO Clean prezentują swoje oferty skonfigurowane na swoich kontach Użytkownika, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Usługodawcę.
4. Użytkownicy mogą zgłaszać zapotrzebowanie na nowe Usługi lub zmianę nazwy istniejących już Usług w ramach serwisu HOJO Clean na adres: zamowienia@hojoclean.pllub poprzez system „Podziel się pomysłem” dostępnym na stronie głównej serwisu. Zgłaszane wnioski będą rozpatrywane przez Usługodawcę.


§ 8 Zamieszczanie, wygaśniecie i usuwanie ofert i zleceń


1. Usługodawca umożliwia Zleceniobiorcy zamieszczanie ofert swoich Usług w ramach określonych, istniejących katalogów na Koncie każdego Zleceniobiorcy w Serwisie HOJO Clean. Możliwości konfiguracji usług są z góry ustalone przez Usługodawcę na co Zleceniobiorca godzi się wypełniając je i akceptując warunki Regulaminu.
2. Opis zakresu Usług oferowanych przez Zleceniobiorców powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do umiejętności i kompetencji w zakresie wykonywanej Usługi. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie swoich usług, kompetencji, działalności, w szczególności jej zakresu i jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
3. W ramach wprowadzanych przez Zleceniobiorcę parametrów dla poszczególnej usługi, dane powinny być wprowadzone do formularzy przypisanych do odpowiedniego rodzaju usługi w ramach zakładki „Oferta” znajdującej się na Koncie Użytkownika i dostępnej po zalogowaniu na konto.
4. Informacje zawarte w opisie działalności Zleceniobiorcy oraz Referencjach nie mogą zawierać, poza nazwą Firmy, jego danych kontaktowych lub innych danych mogących sugerować Użytkownikom serwisu chęć wykonania usług dostępnych na serwisie z pominięciem Usługodawcy.
5. Zleceniobiorca może skorzystać z funkcji wyróżnienia i promowania swoich Usług w Serwisie HOJO Clean oraz wyróżnienia oferty. Usługi te są dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem usług.
6. Administrator Serwisu ma prawo bez podawania przyczyny zablokować usługę bądź grupę usług, poprzez zablokowanie konta Zleceniobiorcy, jeżeli uzna to za uzasadnione.
7. Zleceniobiorca może w każdym czasie usunąć prezentowaną przez siebie ofertę handlową.


§ 9 Zasady korzystania z Usług


1. Usługi prezentowane w Serwisie Usługodawcy są świadczone na rzecz Zleceniodawcy w ramach rodzaju usług, cen, zakresu usług, terminów podanych przez Zleceniobiorców, a określonych na stronie internetowej www.HOJO Clean przez Zleceniobiorcę w ramach konfiguracji dokonywanych na koncie Użytkownika.
2. Przedmiotem zlecenia i sprzedaży może być każda Usługa zdefiniowana przez Usługodawcę i dostępna dla Użytkowników w ramach serwisu HOJO Clean, jeżeli nie narusza w żaden sposób prawa (w szczególności praw autorskich i praw własności przemysłowej ani praw chronionych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) ani powszechnie przyjmowanych zasad postępowania i dobrych obyczajów.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za to, czy Użytkownik posiada wymagane kwalifikacje, ani czy jest uprawniony do wykorzystywania lub rozporządzania prawami, w tym prawami na dobrach niematerialnych (prawa autorskie i prawa własności przemysłowej).
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za to czy Zleceniobiorca posiada wymagane kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania oferowanych usług w serwisie Usługodawcy.
5. Oferta jest opracowywana i umieszczana na serwerze Serwisu przez Użytkownika, który jest Zleceniobiorcą. Usługodawca nie odpowiada za zakres, ani rodzaj wybranej Oferty Użytkowników.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zablokowania lub usunięcia Zlecenia oraz Oferty, jeżeli są one sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Usługodawca zastrzega sobie także prawo do zablokowania lub usunięcia Zlecenia oraz Oferty bez podania przyczyny.
7. Usługodawca nie jest stroną w stosunkach między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą w rozumieniu wykonania zlecenia. Dla celów komunikowania się Użytkowników Serwisu i prowadzenia sprzedaży, Serwis udostępnia jedynie swoje narzędzia i środki techniczne. Usługodawca nie ponosi także żadnej odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Usługi, chyba że wyniknie to z winy umyślnej Usługodawcy.
8. Usługodawca nie ma wpływu na wybór przez Zleceniodawcę określonej Oferty lub Ofert zamieszczanych przez Zleceniobiorców.
9. Jeżeli dla ważności czynności prawnej (umowy) nie jest wymagana forma szczególna, sprzedaż usługi zakończona złożeniem zlecenia i wyborem Oferty lub Ofert jest równoznaczna z zawarciem umowy i do chwili jej zakończenia wiąże Użytkowników Serwisu.
10. Jeżeli dla ważności czynności prawnej ustawa przewiduje wymóg zachowania formy szczególnej (w tym i pisemnej), Sprzedaż usługi zakończoną złożeniem zlecenia i wyborem Oferty lub Ofert w razie wątpliwości poczytuje się jako zawartą umowę przedwstępną zobowiązującą do zawarcia umowy wymagającej tej szczególnej formy. W takim wypadku Serwis nie ponosi odpowiedzialności za to, czy umowa wymagająca tej szczególnej formy dojdzie do skutku.
11. W przypadkach związanych z niemożnością wykonania Zlecenia przez Zleceniobiorcę wybranego przez Użytkownika, Usługodawca postara się zaproponować Zleceniodawcy innego Zleceniobiorcę spełniającego wymagania opisane w szczegółach Zlecenia Usługi. W przypadku braku akceptacji nowego Zleceniobiorcy Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Zlecenia i zawartej umowy a Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu kwoty pobranej za wykonanie Zlecenia, jeżeli została ona wcześniej uiszczona przez Zleceniodawcę.
12. Serwis www.HOJO Clean oferuje następujące formy płatności za usługi i produkty dostępne na platformie:
a) płatność kartą kredytową realizowana w systemie DotPay oraz eService;
b) przelew elektroniczny realizowany w systemie DotPay.
c) obciążenie karty płatniczej Użytkownika (lista akceptowanych kart płatniczych: Visa/Visa Electron, MasterCard/MasterCard Electronic, Maestro, American Express).
d) kod rabatowy wprowadzany w podsumowaniu zamówienia na usługe. Kod może pokrywać wartość zamówienia w całości lub w części. W przypadku niepełnego pokrycia kosztu zamówienia przez kod, od Użytkownika wymagana jest dopłata.
e) bon Gift Card, który obejmuje również bony Sodexo. Kod z bonu może pokrywać wartość zamówienia w całości lub w części. W przypadku niepełnego pokrycia kosztu zamówienia przez kod, od Użytkownika wymagana jest dopłata. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny, jeśli wartość nabywanej za pośrednictwem Zakupu na Hojo.pl usługi jest wyższa niż wartość kuponu.
13. Serwis www.HOJO Clean oferuje dostęp do usług oraz produktów za pomocą usług i serwisów Premium realizowane w systemie DotPay. Korzystanie z tych usług określa REGULAMIN USŁUG I SERWISÓW PREMIUM znajdujący się pod adresem: http://www.dotpay.pl/Informacje/Regulaminy_serwisu_Dotpay/Regulamin_serwisow_sms.
14. Przy zamawianiu usługi


§ 10 Ocena, Referencje i Komentarze


1. W ramach Serwisu Użytkownikom udostępniony jest system komentarzy i ocen, który służy do wymiany opinii o jakości Usług świadczonych przez Zleceniobiorców.
2. Zleceniodawca, który skorzystał z konkretnej Usługi Zleceniobiorcy może wystawić referencje Zleceniobiorcy w zakresie tejże Usługi, jedynie po zakończeniu jej wykonania.
3. System komentarzy i ocen składa się z wersji podstawowej i rozszerzonej.
4. Treści referencji i ocen są informacjami jawnymi dostępnymi w wersji podstawowej dla wszystkich odwiedzających Serwis. Na dostęp podstawowy składa się możliwość przeglądania jedynie ocen wystawionych przez innych Użytkowników każdemu ze Zleceniobiorców w postaci Gwiazdek.
5. Treści referencji i ocen w dostępie rozszerzonym są odpłatne. Informacja o opłatach znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu. W ramach dostępu rozszerzonego każdy Użytkownik otrzymuje wgląd do wszystkich ocen, komentarzy i referencji wystawionych przez innych Użytkowników oraz Serwis HOJO Clean.
6. System ocen opiera się na skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najwyższy poziom satysfakcji z wykonanej Usługi i Usługodawcy, a 1 oznacza najniższy, oraz na ewentualnych komentarzach Użytkowników, dodawanych do ocen.
7. Każdy Zleceniodawca ponosi wyłączoną odpowiedzialność za umieszczone przez siebie referencje, komentarze i oceny.
8. Komentarze powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:
a. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów;
b. danych kontaktowych, w tym w szczególności imion i nazwisk, nazw (loginów innych serwisów), miejsc zamieszkania, numerów telefonów i faksów, numerów komunikatorów lub adresów e-mail;
c. adresów stron internetowych;
d. treści o charakterze reklamowym, w tym ofert handlowych.
9. Administrator Serwisu HOJO Clean może, według własnej decyzji, usunąć albo edytować komentarze, szczególnie w uzasadnionych przypadkach, gdy:
a. naruszają one zasady określone w niniejszym Regulaminie;
b. zostały omyłkowo wystawione niewłaściwemu Zleceniobiorcy lub do niewłaściwej usługi;
c. treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę;
d. zachodzi podejrzenie, że komentarz został wystawiony przez Zleceniodawcę, który działając z intencją zaszkodzenia Zleceniobiorcy, zakupił zlecenie wyłącznie w celu wystawienia komentarza;
e. zachodzi podejrzenie, że Zleceniobiorca sam wystawił sobie komentarz poprzez założenie konta jako Zleceniodawca
f. treść referencji zawiera znaki, które powodują, że lista referencji staje się nieczytelna;
g. jeżeli został złożony wniosek o unieważnienie referencji i Zleceniobiorcy oraz Zleceniodawca zgadzają się na ich usunięcie;
10. Niedozwolone są działania w stosunku do których zachodzi podejrzenie, że motywowane są zwiększaniem wiarygodności Zleceniobiorcy poprzez umieszczanie pozytywnych komentarzy:
a. przez Użytkowników bez wykonania usługi przez Zleceniobiorcę;
b. przez Użytkowników będących pracownikami Zleceniobiorcy.


§ 11 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Niniejszy § 11 – reguluje prawo odstąpienia od umowy przysługujące wyłącznie konsumentowi. W przypadku gdy Użytkownik jest konsumentem, ma on prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny od dnia zawarcia umowy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Operatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia skierowanego do Operatora. Dane Operatora: HOJO sp. z o.o. ul. Karola Miarki 13, 01-496 Warszawa, mail: zamowienia@hojoclean.pl
3. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
6. Operator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
7. Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta w trakcie jej realizacji, konsument poniesie wyłącznie koszty związane z wykonaną częścią usługi do momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Operator nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Operator nie ma kontroli;
h. w której Użytkownik wyraźnie żądał, aby Operator do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Operator świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Użytkownik żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Operatora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
8. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług, wskazane w niniejszym § 11 Regulaminu, nie znajduje zastosowania do zamówień dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

§ 12 Jakość świadczonych Usług


1. Usługodawca prezentuje na serwisie HOJO Clean oferty od sprawdzonych, niezależnych Zleceniobiorców. Wszystkie informacje w profilu Zleceniobiorcy są weryfikowane przez Usługodawcę na etapie rejestracji Zleceniobiorcy w serwisie, a opinie poprzednich klientów są dostępne po to, aby każdy Zleceniodawca mógł wybrać odpowiedniego Zleceniobiorcę, za odpowiednią cenę, wedle swoich potrzeb.
2. Zleceniobiorca publikując swoje Oferty w serwisie HOJO Clean akceptuje postanowienia Regulaminu, jak również potwierdza, że informacje dotyczące jego doświadczenia w branży, referencji oraz informacje dotyczące jego działalności są zgodne z prawdą i zasadami zdrowej konkurencji.
3. Jakość świadczonych usług podkreślana jest przez wdrożone przez Usługodawcę standardy obsługi Zleceniodawców, w tym wdrożone listy kontrolne wykonywanych usług przez Zleceniobiorców jak i monitoring wykonanych usług dokonywany w oparciu o Badania Satysfakcji Klienta. Listy kontrolne zakresu sprzątania wskazane są w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
4. W sytuacji gdy Zleceniodawca w sposób uzasadniony stwierdzi, że nie jest zadowolony z jakości wykonanej Usługi, Usługodawca może podjąć kroki w celu zapewnienie zgodności ostatecznego wykonania Usługi ze standardami określonymi przez Usługodawcę.
5. Szczegółowy proces postępowania w takich przypadkach określony jest w Paragrafie XV Regulaminu określającego zasady, tryb i terminy składania Reklamacji.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonanego przez Zleceniobiorcę zlecenia.


§ 13 Uprawnienia i Obowiązki Zleceniodawcy


1. Zleceniodawca w celu zamówienia określonej usługi w ramach rodzaju i zakresu wyznaczonego w Serwisie i Wyszukiwarce usług zobowiązany jest zalogować się na swoje konto poprzez indywidualną, określoną w czasie rejestracji Nazwę Użytkownika i Hasło.
2. Każde zlecenie powinno być dokonane zgodnie z postępowaniem wyszczególnionym w Wyszukiwarce usług. Zlecenie powinno zawierać, rodzaj usługi, zakres usługi, wybranego Zleceniobiorcę, cenę wykonania odpowiedniej usługi, termin wykonania usługi, miejsce wykonania usługi oraz informacje dodatkowe takie jak np. dostęp do lokalu.
3. Zleceniodawca wystawiając zlecenie na usługę do realizacji przez Zleceniobiorcę, zapewnia że możliwe jest legalne wykonanie usługi.
4. Serwis i Zleceniobiorca nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania wykonanego Zlecenia przez Zleceniodawcę.
5. Na 24 godziny przed ustaloną datą wizyty, Zleceniodawca otrzyma od Usługodawcy wiadomość e-mail z przypomnieniem o usłudze.
6. W przypadku usług regularnych (abonamentowych), Zleceniodawcy przysługuje prawo do jednorazowej zmiany terminu najbliższej usługi regularnej, najpóźniej na 72 godziny przed jej wykonaniem.
7. Zleceniodawca zobowiązany jest udostępnić ekipie sprzątającej w terminie realizacji usługi, wskazany w zleceniu lokal lub przedmiot sprzątania. Nieudostępnienie lokalu lub przedmiotu sprzątania ekipie sprzątającej w terminie realizacji usługi oznacza naruszenie niniejszego regulaminu oraz upoważnia Usługodawcę do żądania zapłaty kary umownej określonej w Załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
8. Niedozwolone jest umieszczanie przez Zleceniodawcę w Uwagach Zlecenia jakichkolwiek propozycji wykonania usługi przez Zleceniobiorcę, z pominięciem Usługodawcy.
9. Zabronione jest wykorzystywanie przez Zleceniodawcę znaczników kodu HTML lub innych języków programowania w sposób, który może zakłócić innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu, w szczególności zabronione jest: wczytywanie i osadzanie stron z opisami innych serwisów, lub jakichkolwiek innych witryn, które nie są związane z oczekiwaną usługą; odczytywanie lub generowanie przez Użytkownika plików typu "cookie"; automatyczne otwieranie nowych okien przeglądarki (lub okien dialogowych) w momencie otwierania lub opuszczania strony z daną sprzedażą; wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji stałych elementów stron serwisu; zakłócanie i manipulowanie procesem składania ofert; "śledzenie" lub "podsłuchiwanie" innych Użytkowników Serwisu, w szczególności poprzez zdalne instalowanie na komputerach innych Użytkowników Serwisu programów komputerowych bez ich wiedzy i zgody.
a. Zleceniodawca może określić dodatkowe warunki zamawianego Zlecenia na wykonie określonej usługi; w takiej sytuacji powinien on zaznaczyć to w uwagach Zlecenia. Dodatkowe, szczegółowe warunki Zleceniodawcy, nie mogą być sprzeczne z niniejszym regulaminem, dobrymi obyczajami ani naruszać obowiązującego w Polsce prawa. Zlecenie dodatkowych pozycji może wiązać się z koniecznością uiszczenia dopłaty o czym Zleceniodawcę poinformuje Usługodawca lub Zleceniobiorca.
b. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty obciążenia Zleceniodawcy za realizację zlecenia w przypadku, gdy Zleceniodawca:
c. zażyczy sobie dodatkowych usług już w trakcie wykonywania zlecenia;
d. wpisze do wyszukiwarki i kalkulatora Cen Usług informacje niewłaściwie opisujące typ sprzątania (np. normalne zamiast utrudnionego);
e. poda np.: zły metraż sprzątanych powierzchni w mieszkaniu, domu;
f. W takiej sytuacji Usługodawca lub Zleceniobiorca omówi ze Zleceniodawcą ewentualny dodatkowy koszt Usługi, który Zleceniodawca będzie zobowiązany pokryć.
g. W przypadku źle wykonanej usługi, Zleceniodawca jest zobligowany do poinformowania o tym fakcie Usługodawcy nie później niż 24 godziny od zakończenia wykonywanej Usługi, oraz dania Zleceniobiorcy szansy poprawienia źle wykonanych elementów Usługi. W sprawach spornych decydujący głos odnośnie poprawy Usługi ma Usługodawca.
h. Zleceniodawca zobowiązuje się uiścić opłatę za dodatkowe Usługi po ich wycenie, przy wykorzystaniu dopuszczonych przez Usługodawcę w serwisie form płatności, na bazie wyceny dodatkowych Usług przez Usługodawcę lub Zleceniobiorcę.


§ 14 Uprawnienia i Obowiązki Zleceniobiorcy


1. Zleceniobiorca sprzedając swoją Usługę zobowiązuje się do samodzielnego wykonania danej usługi, chyba że na jej wykonanie lub współwykonanie przez inne podmioty zgodził się Zleceniodawca i Usługodawca.
2. W wypadku uzasadnionej reklamacji, Zleceniobiorca zobowiązany jest należycie i nieodpłatnie wykonać usługę na rzecz Zleceniodawcy.
3. Oferta wykonania danej usługi zgłoszona z danego konta Użytkownika jest wiążąca dla właściciela tego konta i musi być zgodna z rodzajem i zakresem usług oferowanych przez Zleceniobiorcę.
4. Wybrany przez Zleceniodawcę do wykonania danej usługi Zleceniobiorca zobowiązuje się przestrzegać standardów Usługodawcy, a w szczególności minimalnych zakresów wykonania usług oznaczonych w Listach kontrolnych usług dostępnych na serwisie internetowym pod adresem www.HOJO Clean oraz w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
5. Określenie przez Zleceniobiorcę wartości usługi poprzez jej konfiguracje na koncie Użytkownika w module „Oferta”, jak również terminu, możliwości przerobowych i miejsc wykonania usługi na koncie użytkownika w module „Zakres działalności” po uzupełnianiu są całkowicie wiążące dla stron Umowy. Aby wśród prezentowanych ofert w serwisie Usługodawcy pojawiała się oferta danego Zleceniobiorcy obligatoryjne jest wypełnienie wszystkich wyżej wymienionych modułów. Oferta będzie się pojawiała jedynie w zakresie w jakim została skonfigurowana na koncie Użytkownika.
6. Zleceniobiorca składając swoją Ofertę na koncie Użytkownika oświadcza, że zapoznał się i zrozumiał zasady definiowania danej usługi. Zleceniobiorca jest świadomy, że po wyborze jego oferty przez Zleceniodawcę będzie gotowy do wykonania usługi w podanym terminie, określonej cenie i zakresie określonym przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca, który dokonał zakupu usługi Zleceniobiorcy zostanie poinformowany o tym fakcie drogą elektroniczną w formie e-maila.
7. Zleceniobiorca zobowiązuje się do nie pobierania opłat dodatkowych za wykonanie usługi zdefiniowanej bezpośrednio od Zleceniodawcy a jedynie informowanie go o konieczności dokonania zapłaty Usługodawcy, który zobowiązuje się odpowiednio rozliczyć dopłatę w ramach całościowego rozliczenia ze Zleceniobiorcą.
8. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonać przyjętą do realizacji usługę zgodnie z przyjętym zamówieniem (parametrami zamówienia), które Zleceniobiorca otrzyma na Konto. Odmowa wykonania usługi lub niewykonanie usługi w określonym miejscu, terminie, cenie oraz zakresie (określonych w zamówieniu warunkach szczegółowych zamówienia) upoważnia Usługodawcę do żądania zapłaty kary umownej określonej w Umowie.
9. Zleceniobiorca ma obowiązek poinformować Usługodawcę o braku lub posiadanym Ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności.
10. Zabronione jest wykorzystywanie przez Zleceniobiorcę znaczników kodu HTML lub innych języków programowania w sposób, który może zakłócić innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu, w szczególności zabronione jest: wczytywanie i osadzanie stron z opisami innych serwisów, lub jakichkolwiek innych witryn, które nie są związane z oczekiwaną usługą; odczytywanie lub generowanie przez Użytkownika plików typu "cookie"; automatyczne otwieranie nowych okien przeglądarki (lub okien dialogowych) w momencie otwierania lub opuszczania strony z daną sprzedażą; wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji stałych elementów stron serwisu; zakłócanie i manipulowanie procesem składania ofert; "śledzenie" lub "podsłuchiwanie" innych Użytkowników Serwisu, w szczególności poprzez zdalne instalowanie na komputerach innych Użytkowników Serwisu programów komputerowych bez ich wiedzy i zgody.


§ 15 Zasady, tryb i terminy składania Reklamacji


1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. Operator jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli Usługa jest niezgodna z umową.
3. W celu złożenia reklamacji Użytkownik powinien:
a. poinformować Operatora o niezgodności usługi z umową, wskazując jednocześnie na czym zdaniem Użytkownika niezgodność ta polega,
b. wskazać czego się domaga od Operatora,
c. podać swoje dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres do korespondencji, e-mail i numer telefonu.
4. Przekazanie Operatorowi informacji wskazanych powyżej może nastąpić z wykorzystaniem formularza reklamacji dostępnego tutaj.
5. Reklamacje można także składać mailowo na adres: kontakt@hojoclean.pl lub listownie na adres: ul. Karola Miarki 13, 01-496 Warszawa, lub telefonicznie 22 827 86 28.
6. Operator nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń innych niż wskazane powyżej.


§ 16 Opłaty i Prowizje


Dla Zleceniodawcy:
1. Korzystanie z serwisu HOJO Clean przez Zleceniodawcę jest bezpłatne, zgodnie z cennikiem serwisu HOJO Clean dla Zleceniodawcy będący załącznikiem nr 2 do Regulaminu. Zleceniodawca jest zobligowany do uiszczenia całości opłaty za zleconą usługę, za pomocą przewidzianych w serwisie form płatności. Opłata powinna zostać uiszczona najpóźniej na 48 godzin przed wykonaniem usługi jednorazowej i regularnej oraz w przypadku usługi ekspresowej, niezwłocznie po zamówieniu. W przypadku braku opłaty za zleconą usługę w w/w terminie, Usługodawca nie zrealizuje zamówionej przez Zleceniodawcę usługi.
2. W przypadku dokonania płatności przelewem Zleceniodawca zobowiązany jest przesłać niezwłocznie potwierdzenie dokonania przelewu na adres: zamowienia@hojoclean.pl.
3. W przypadku usług regularnych (abonamentowych) Zleceniodawca może dokonać płatności z góry za cały okres abonamentowy lub za poszczególne czterotygodniowe cykle w ramach wybranego abonamentu.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty obciążenia Zleceniodawcy za realizację zlecenia w przypadku, gdy Zleceniodawca:
a. zażyczy sobie dodatkowych usług już w trakcie wykonywania zlecenia;
b. wpisze do wyszukiwarki i kalkulatora Cen Usług informacje niewłaściwie opisujące typ sprzątania (np. normalne zamiast utrudnionego);
c. poda np.: zły metraż sprzątanych powierzchni w mieszkaniu, domu.
W takiej sytuacji Usługodawca lub Zleceniobiorca omówi ze Zleceniodawcą ewentualny dodatkowy koszt Usługi, który Zleceniodawca będzie zobowiązany pokryć.
5. Jeżeli Zleceniobiorca nie będzie miał możliwości wykonania usługi z winy Zleceniodawcy, Usługodawca obciąży Zleceniodawcę karą umowną określoną w Załączniku Nr 2 do Regulaminu.
6. Informacje o opłatach za dodatkowe funkcjonalności serwisu HOJO Clean, jak np. dostęp rozszerzony do komentarzy, referencji i ocen znajdują się w cenniku Usług będącym Załącznikiem Nr 2 do Regulaminu, jak również mogą być rozsyłane indywidualnie do Użytkowników, którzy wyrazili chęć skorzystania z usług dodatkowych.
Dla Zleceniobiorcy:
1. Cennik serwisu HOJO Clean dla Zleceniobiorcy każdorazowo określa Umowa o współpracy zawarta między Usługodawcą, a Zleceniobiorcą.


§ 17 Tryb i warunki rozwiązania Umowy


Przez Usługodawcę i Zleceniobiorcę:
1. Tryb i warunki rozwiązania umowy pomiędzy Usługodawcą a Zleceniobiorcą każdorazowo określa Umowa o współpracy zawarta między tymi stronami.
Przez Usługodawcę i Zleceniodawcę:
1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem Umowy oraz po rozliczeniu wszystkich złożonych za pomocą serwisu HOJO Clean zleceń na produkty i usługi wykonywane przez Zleceniobiorców, a złożonych przez Zleceniodawców. Nie istnieje minimalny okres, przez który Umowa nie może być wypowiedziana.
2. Usługodawca, chcąc rozwiązać Umowę, poinformuje Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Użytkownika.
3. Zleceniodawca rozwiązuje Umowę korzystania z serwisu poprzez samodzielne usunięcie Konta. Usunięcie konta przez Zleceniodawcę jest możliwe tylko i wyłącznie w momencie kiedy nie ma on zamieszczonych na swoim koncie Zleconych do realizacji i aktywnych Zleceń.

§ 18 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)

1. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133.97 poz. 883 z późn. zm.). Administratorem Danych Osobowych jest Operator.
2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania znajdują się w Polityce Prywatności.
3. Serwis wykorzystuje pliki Cookies, o czym bliżej w Polityce Cookies.
4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prawidłowego prowadzenia Serwisu, w szczególności zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu, jak również w celu umożliwienia świadczenia Użytkownikom Usług oferowanych w ramach Serwisu.
5. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Usługodawcy. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich. Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem.
6. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika i czasu połączenia Użytkownika z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
7. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu zapewnienia, że jego Konto Użytkownika jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawną Nazwę Użytkownika i przyporządkowane mu Hasło.
8. Usługodawca informuje, że wskutek rejestracji przez Użytkownika w Serwisie zgodnie z Regulaminem, dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji, a także dane umieszczone przez Użytkownika na stronach Serwisu po rejestracji będą udostępnione wszystkim osobom odwiedzającym stronę Serwisu. Na tej samej zasadzie zarejestrowany Użytkownik będzie miał dostęp do danych umieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników.
9. Usługodawca zwraca uwagę, że przetwarzanie (w tym udostępnianie) przez Użytkownika w Serwisie danych osobowych innych osób, niestanowiące przetwarzania wyłącznie w celach osobistych lub domowych, może wiązać się z obowiązkiem spełnienia przez Użytkownika obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych.
10. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Usługodawcy na konto kontakt@hojoclean.pl
11. Jednocześnie Usługodawca oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych i Treści służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
12. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Użytkowników Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.
13. W trosce o bezpieczeństwo Użytkowników dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła, płatności – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.
14. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo danych swoich Użytkowników. Nasze procedury zapewnienia bezpieczeństwa chronią dane przed ingerencją. Podejmujemy środki mające na celu ochronę bazy danych osobowych poprzez ograniczenie dostępu do niej. Tylko wąskie grono uprawnionych osób ma wgląd w dane osobowe Użytkowników.
15. Serwis www.HOJO Clean posługuje się najbezpieczniejszym systemem obsługi płatności online Dotpay. Stosowanie najnowszych technologii i rygorystycznych procedur sprawia, że Dotpay jest uznawany za najlepszy serwis obsługujący transakcje płatnicze sklepów internetowych, firm, jak i płatności między osobami fizycznymi.

§ 19 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA


1. Użytkownik oświadcza, że w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu oraz w ramach Treści dysponuje:
a) autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do Treści stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
b) prawami w zakresie własności przemysłowej, w tym w szczególności do wykorzystywania znaków towarowych i wzorów przemysłowych;
c) prawami w zakresie wykorzystywania wizerunku artystów wykonawców oraz;
d) prawami do oznaczania tytułami ww. utworów składających się na Treści oraz nazwiskami lub nazwami artystów wykonawców lub ich zespołów;
2. Do zamieszczania przez Użytkownika odniesień do Treści w ramach Serwisu dochodzi za pośrednictwem Forum, Konta oraz formularza rejestracyjnego.
3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w ramach Serwisu odniesień do Treści, Komentarzy oraz Nazwy Użytkownika jak również za ich charakter, a w przypadku podniesienia roszczeń z tego tytułu przeciwko Usługodawcy, Użytkownik zobowiązany jest zwolnić Usługodawcę z takiej odpowiedzialności. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich (m.in. autorskich praw majątkowych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu odniesień do Treści, Komentarzy oraz Nazw Użytkownika, które:
a) byłyby zamieszczane w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich oraz renomy Usługodawcy;
b) byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
c) naruszałyby jakiekolwiek prawa osób trzecich, a w szczególności prawa pozostałych Użytkowników Serwisu;
d) naruszałyby prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami do zachowania poufności;
e) naruszałyby w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierały treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).
5. W przypadku zauważenia przez Użytkownika lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe) oraz przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem pod adresem kontakt@hojoclean.pl
6. W treści Zgłoszenia naruszenia, należy podać co najmniej dane podmiotu dokonującego ww. zgłoszenia, określić charakter naruszenia oraz wskazać Treści, Komentarze lub Nazwę Użytkownika, których dane Zgłoszenie naruszenia ma dotyczyć w sposób możliwy na ich identyfikację w ramach Serwisu.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za charakter zamieszczanych przez Użytkowników odniesień do Treści, Komentarzy oraz Nazw Użytkownika. Za wyjątkiem Komentarzy, nie dokonuje również ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Czynności w zakresie weryfikacji charakteru prawnego lub faktycznego Treści, Komentarzy lub Nazw Użytkownika podejmowane są przez Usługodawcę dopiero wraz z otrzymaniem zgłoszenia o naruszeniu.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach do których linki są zamieszczane i prezentowane w Serwisie HOJO Clean.
9. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że dany Użytkownik dokonał zamieszczenia w ramach Serwisu Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika niezgodnych z postanowieniami Regulaminu, jest on uprawniony do niezwłocznego:
a) usunięcia odniesienia do Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika, których dotyczyło Zgłoszenie naruszenia i/lub;
b) usunięcia Konta Użytkownika, którego dotyczy Zgłoszenie naruszenia, a także uniemożliwienia mu dokonania ponownej rejestracji;
c) uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy Zgłoszenie naruszenia ponownego wprowadzania Treści, Komentarza lub Nazwy Użytkownika w ramach Serwisu.
10. Użytkownik, poprzez zamieszczenie w ramach Serwisu odniesienia do Treści, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez pozostałych Użytkowników, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania oraz usuwania tych odniesień do Treści, Komentarzy lub Nazw Użytkownika co do których, opierając się na własnych źródłach lub opierając się na doniesieniach Użytkowników bądź innych osób lub organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub stanowić uszczerbek dla dobrego imienia i funkcjonowania Serwisu. Niemniej każdy Użytkownik powinien mieć na względzie, że Usługodawca nie prowadzi kontroli odniesień do Treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach Serwisu.
12. Użytkownikowi zabrania się zamieszczania w ramach Serwisu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub ich zgody. Użytkownik oświadcza, iż osoby, których wizerunek zamieścił w Serwisie udzieliły mu na to odpowiedniego zezwolenia.
13. Użytkownik oświadcza, że zamieszczenie przez niego za pośrednictwem Konta oraz udostępnienie przez Użytkownika w ramach Serwisu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą.
14. Użytkownik, zamieszczając w ramach Serwisu dane, wizerunek lub inne Treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę.
15. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez siebie w Serwisie na stronach ogólno dostępnych Treści wyłącznie w zakresie, w jakim stanowią one element całości obrazu (tzw. screenshot) dostępnej dla wszystkich innych Użytkowników strony Serwisu, do udostępniania lub publikacji, wyłącznie jako fragment całości obrazu strony Serwisu, w Internecie oraz w materiałach promocyjnych dotyczących Serwisu w Internecie, w prasie oraz w telewizji, a także ich rozpowszechniania za pomocą sieci telekomunikacyjnych, w celu informacji o działaniu Serwisu i promocji jego działalności, w sposób nienaruszający dóbr osobistych, w tym wizerunku Użytkownika.
16. Treści, Komentarze oraz Nazwy Użytkownika zamieszczane przez Użytkowników w ramach Serwisu nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
17. W przypadku gdy w wyniku zawarcia przez Użytkownika w ramach Serwisu odniesienia do Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika dojdzie do naruszenia przepisów obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich, w tym m.in. uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych i praw własności przemysłowej przez Użytkownika lub Usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń Użytkownika złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę.
18. W przypadku jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w 17. powyżej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny. Użytkownik zobowiązany jest również niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich, o których mowa powyżej.
19. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku kradzieży lub nieautoryzowanego dostępu do danych lub informacji Użytkownika takich jak Nazwa Użytkownika lub/i Hasło, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności naruszenia zasad związanych z zamieszczaniem w Serwisie Treści lub Komentarzy.
20. Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu (blokując lub usuwając jego Konto), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:
a) podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) zamieścił w ramach Serwisu Treści, Komentarze lub Nazwę Użytkownika niezgodne z obowiązującym prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;
c) dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu;
d) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub/i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Usługodawcy;
e) dwukrotnie poprzez Wyszukiwarkę usług dokonał pełnego wyboru zlecenia za które nie uiścił opłaty w ustalonym przez Usługodawcę terminie.
f) Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Usługodawcy.


§ 20 NEWSLETTER

1. Newsletter to usługa pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie pochodzących od Operatora, bezpłatnych broszur oraz innych informacji o charakterze reklamowym i handlowym na podany przez Użytkownika adres e-mail.
2. Korzystając z usługi newsletter Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na wskazany adres e-mail.
3. Zgoda wskazana w § 11 ust. 2 Regulaminu jest udzielana przez Użytkownika poprzez wpisanie adresu e-mail w module newsletter na stronie głównej Serwisu i potwierdzenie kliknięciem w link przesyłany w wiadomości e-mail. Zgoda ta może być również wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji przy rejestracji Konta.
4. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newsletter poprzez wpisanie adresu e-mail w module newsletter na stronie głównej Serwisu, a następnie powinien potwierdzić rezygnację z newsletter klikając w link przesłany przez Serwis, w wiadomości e-mail.

§ 21 PYTANIA UŻYTKOWNIKCH I KONTAKT ZE SERWISEM

Wszelkie pytania Użytkownikach dotyczące w szczególności: Regulaminu, ochrony danych osobowych, polityki prywatności, Użytkownik mogą kierować do Serwisu:

a) poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w zakładce „Kontakt”,
b) drogą e-mail na adres kontakt@hojoclean.pl
c) telefonicznie 22 827 86 28

§ 21 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie w momencie zamieszczenia go na stronie internetowej Serwisu.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827),Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 93 poz. 47 z późn. zm.) Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z poźn. zm.).
3. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Operator nie stosuje kodeksu dobrych praktyk o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
5. Użytkownik nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia jakichkolwiek innych gwarancji finansowych.
6. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna wobec Użytkownika w terminie 14 dni od momentu udostępnienia treści zmienionego Regulaminu. Usługi świadczone przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującego Regulaminu.
7. Informacja o zmianie Regulaminu pojawi się na stronie głównej Serwisu oraz Użytkownik zostaną powiadomieniu poprzez wiadomość e-mail o zmianach.
8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
9. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.