Regulamin do 24.12.2014

Regulamin korzystania z serwisu HOJO.PL

 

 

            REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU HOJO Clean
z dnia 04.05.2011r.

 

I.           Wstęp

1.1.   Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego HOJO Clean znajdującego się pod adresem internetowym www.HOJO Clean. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu a wszelkie czynności oferowane przez Serwis, Użytkownik może wykonywać jedynie po uprzednim zaakceptowaniu całości niniejszego Regulaminu.

1.2.   Przed założeniem konta w Serwisie internetowym HOJO Clean należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Założenie konta jest równoznaczne z tym, że Użytkownik:

a.       Zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia,

b.      Zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem,

c.       Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, ze zmianami) Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach Serwisu, prowadzonego przez spółkę „Hojo Sp. z o.o.”, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 1/12p., znajdującego się pod adresem internetowym www.HOJO Clean na adres e-mail podany pierwotnie w formularzu rejestracyjnym do Serwisu lub następnie zaktualizowany w trakcie korzystania z Serwisu, a także na wewnętrzną pocztę w ramach Serwisu, informacji handlowych od Spółki i jej Partnerów,

d.      Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez spółkę Hojo Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 1/12p., swoich danych związanych z aktywnością w Serwisie prowadzonym przez Spółkę pod adresem www.HOJO Clean w celach reklamowych, badania rynku oraz badania zachowań i preferencji w ramach Serwisu z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w ramach Serwisu przez Spółkę.

e.       Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami) Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne przetwarzanie i wykorzystywanie, przez spółkę Hojo Sp. z o.o.”, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 1/12p., swoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie korzystania z Serwisu prowadzonego przez Spółkę pod adresem internetowym www.HOJO Cleanw celu prawidłowego i pełnego wykonania i funkcjonowania usług świadczonych przez Spółkę. Ponadto Użytkownik wyraża też zgodę na przetwarzanie danych w celach statystycznych i marketingowych (w szczególności w celu promowania usług i produktów kontrahentów bezpośrednich i pośrednich Spółki w ramach usług świadczonych przez Spółkę). Użytkownik oświadcza, że został/a poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przez niego dobrowolnie. Udostępnione przeze Użytkownika  dane osobowe będą chronione przez Spółkę HOJO Clean Clean Sp. z o.o.

 

II.             Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Serwis - serwis internetowy HOJO Clean, znajdujący się pod adresem internetowym www.HOJO Clean, będący platformą internetową, która umożliwia Użytkownikom:

a.       składanie zleceń na usługi oferowane w Serwisie,

b.      składanie zleceń na produkty oferowane w Serwisie,

c.       umieszczanie i konfiguracje ofert Zleceniobiorców,

d.      uzyskanie informacji o usługach oferowanych przez Serwis i Zleceniobiorców,

e.       porównanie ofert prezentowanych przez Zleceniobiorców,

f.       zamieszczanie komentarzy, ocen dotyczących Zleceniobiorców oraz innych treści,

g.      zapoznanie się z komentarzami i ocenami zamieszczonymi przez innych Użytkowników,

h.      inne usługi wchodzące w skład funkcjonalności Serwisu, w trybie online.


Użytkownik – osoba prawna, fizyczna, która ukończyła 18 rok życia albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w tym zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw.Użytkownikiem może być także osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia i spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: (i) posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na zawieranie umów w ramach Serwisu, (ii) umowy zawierane przez nią w ramach Serwisu wiążą się wyłącznie z rozporządzaniem jej własnym zarobkiem, (iii) zawierane przez nią umowy należą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Użytkownikiem może być zarówno Zleceniodawca jak i Zleceniobiorca.

Administrator— podmiot zarządzający, świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu jego Użytkownikom na rzecz Usługodawcy Serwisu, którym jest Hojo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy – KRS, pod nr 348942.

Konto Użytkownika (Konto) - konto, do którego dostęp Użytkownik otrzymuje wyłącznie po dokonaniu Rejestracji poprzez wypełnienie formularza Rejestracyjnego znajdującego się na stronie Serwisu oraz w dalszym użytkowaniu po każdorazowym podaniu Nazwy Użytkownika i Hasła. Konto umożliwia Zleceniodawcy składanie i podgląd Zleceń oraz korzystanie z innych funkcji składających się na korzystanie z Serwisu. Zmiana danych w ramach Konta Użytkownika (w tym edycja danych ) możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez Użytkownika na Konto.

Konto użytkownika może zawierać:

a.      zespół informacji i danych udostępnionych przez Użytkownika dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,

b.      szczegóły odnośnie zleceń zamawianych przez siebie poprzez Wyszukiwarkę Usług,

c.      moduły do oceny Zleceniobiorców,

d.      informacje o zgromadzonych punktach w ramach programu lojalnościowego,

e.      informacje o płatnych usługach dodatkowych.

 

Baza Kont (Profili)— zbiór danych udostępnionych przez Użytkowników Serwisu, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby usług świadczonych przez Usługodawcę i wykonywanych przez Zleceniobiorców.

Zlecenie – rozumiane jako złożenie poprzez Serwis HOJO Clean zapotrzebowania na wykonania określonej usługi lub dzieła, które nie jest zabronione przez prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składane przez Zleceniodawcę serwisu. Złożenie zlecenia jest wiążące zarówno dla Zleceniodawcy jak i Zleceniobiorcy. W przypadku, gdy złożone Zlecenie odpowiada Ofercie zamieszczonej w Serwisie przed złożeniem Zlecenia lub w terminie późniejszym, Zlecenie takie poczytuje się za akceptację Oferty i zawarcie umowy z rozumieniu prawa cywilnego. 

Opis Zlecenia – opis zawierający informacje odnośnie danego Zlecenia, w tym wymagania Zleceniodawcy odnośnie sposobu wykonania Zlecenia przez Zleceniobiorcę. Ponadto Zlecenie zawiera szczegółowe wypunktowanie elementów zlecanej usługi wraz z cenami, nazwę Zleceniodawcy a także miejsce wykonania usługi i dodatkowe informacje np. numer usługi, termin wykonania usługi.

Zleceniodawca - Użytkownik Serwisu, który składa poprzez Serwis HOJO Clean Zlecenie realizacji usługi / dzieła.

Zleceniobiorca - Użytkownik Serwisu, który w Serwisie HOJO Clean na sowim koncie zamieszcza swoją Ofertę na wykonanie danej usługi / dzieła.

Oferta -  zamieszczenie w serwisie przez Zleceniobiorcę informacji o chęci wykonania danej Usługi, Zlecenia. Oferta jest składana poprzez konfiguracje przygotowanych na koncie Zleceniobiorcy modułów o nazwie „Zakres Działalności” i „Oferta”. Oferta powinna zawierać wszystkie ceny za usługi oferowane przez Zleceniobiorcę i być zgodna z zakresem usług oferowanych przez Serwis, a opisanych na stronach Serwisu i w Wyszukiwarce Usług. W przypadku, gdy złożona Oferta odpowiada Zleceniu zamieszczonemu w Serwisie przed złożeniem Oferty lub w terminie późniejszym, uznaje się że Oferta została przyjęta i nastąpiło zawarcie umowy z rozumieniu prawa cywilnego.

Termin– rozumiany jako możliwy termin realizacji usługi, zdefiniowany przez Zleceniobiorcę w serwisie na koncie Użytkownika, oraz jako ilość możliwych do wykonania w danym dniu Zleceń w ramach zakresu prezentowanego w ofercie przez Zleceniobiorcę. Definiowany przez Zleceniodawcę w toku zamawiania usługi.

Proces po Usługowy - czynności, jakie wykonują obie strony (Zleceniodawca i Zleceniobiorca) po zawarciu zlecenia. Polegają one między innymi na wykonaniu usługi opisanej w zleceniu i wywiązaniu się z określonej formy zapłaty. Na Proces po Usługowy mogą nakładać się także dodatkowe elementy np. wystawienie komentarza Zleceniobiorcy w serwisie.

Komentarz/Referencje - pisemne wyrażenie opinii przez Zleceniodawcę lub Usługodawcę na temat Zleceniobiorcy po wykonaniu przez niego usługi opisanej w zleceniu.

Usługodawca - Hojo Sp. z o.o., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 348942 , posiadającą NIP 951-230-36-88, REGON 142227771.

Strony - Usługodawca i Użytkownik.

Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych wybieranych przez Użytkownika w czasie rejestracji, konieczny do podania w celu uzyskiwania dostępu do Konta.

Nazwa Użytkownika (login) –ciąg znaków alfanumerycznych, rozpoczynających się mała literą, będących prywatną i rzeczywistą nazwą Użytkownika z Serwisie, wpisywana i konieczna do podania w celu  dostępu do Konta Użytkownika, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu.

Usługa –rozumiana jako usługa świadczona przez Zleceniobiorcę w zakresie i rodzaju prezentowanym w Serwisie HOJO Clean oraz ujętym w Wyszukiwarce usług. Zakres usługi jest wprowadzany przez Zleceniobiorcę na koncie w ramach jego oferty.

Usługa Dostępowa - rozumiana jako zbiór usług świadczonych przez Usługodawcę w zakresie i rodzaju prezentowanym w Serwisie HOJO Clean. Polega ona na: (1) zapewnieniu Zleceniodawcy możliwości złożenia Zlecenia na wybraną usługę oferowaną przez Zleceniobiorcę i wykonywaną przez Zleceniobiorcę, lub (2) zapewnieniu Zleceniobiorcy możliwości umieszczenia w Serwisie danej Ofert.

Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Zleceniodawcą za pomocą złożonego zlecenia a Zleceniobiorcą, w ramach zakresu określonego w Zleceniu Zleceniodawcy, Ofercie Zleceniobiorcy i zgodnego z rodzajem usług oferowanych przez Usługodawcę.

Treść (Treści) - treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia ) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych jakie są zamieszczane przez Użytkownika za pośrednictwem Konta. Jako Treść traktujemy także Zlecenie, Ofertę oraz Komentarz.

Awaria - oznacza stan Usługi Dostępowej, który uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usługi Dostępowej, jednak z wyłączeniem sytuacji, w której brak możliwości korzystania z Usługi Dostępowej jest wynikiem okresu zawieszenia lub przerwy w świadczeniu Usługi Dostępowej dozwolonej w ramach Regulaminu; lub jest wynikiem naruszenia Regulaminu przez Użytkownika; lub jest wynikiem działania Siły Wyższej; lub która wystąpiła w infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Użytkownik lub Usługodawca.

Wyszukiwarkausług – narzędzie zaimplementowane w Serwisie HOJO Clean zawierające pełen zakres usług oferowanych przez Usługodawcę, umożliwiające  Zleceniodawcy konfiguracje i złożenie zlecenia w ramach oferty od wybranego Zleceniobiorcy, skonfigurowanej na jego koncie.

Strefa VIP – dodatkowo płatna usługa przeznaczona dla Użytkowników serwisu HOJO Clean dająca dostęp do pełnych komentarzy Serwisu HOJO Clean, specjalnych promocji oraz rozszerzonych możliwości Wyszukiwarki usług.

Listy kontrolne– listy sporządzone przez Serwis, zawierające minimalny zakres usługi jaki powinien zostać wykonany w ramach zlecenia złożonego przez Zleceniodawcę za pomocą Serwisu. Zleceniobiorcy akceptując niniejszy regulamin wyrażają zgodę na realizację usług zgodnie z wskazanymi listami kontrolnymi usług.

Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu dostępny pod adresem: www.HOJO Clean.

III.           Postanowienia Ogólne

3.1.   Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.HOJO Clean oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług i produktów.

3.2.   Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3.3.   Wszystkie treści prezentowane w Serwisie, nazwa Serwisu, układ i wygląd graficzny, oprogramowanie, oferowane usługi oraz bazy danych, podlegają ochronie prawnej.

3.4.   Korzystanie z Serwisu oraz z produktów i Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

3.5.   Usługodawca zastrzega sobie prawo likwidacji lub ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników lub dla określonych Użytkowników.

3.6.   Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca zastrzega sobie możliwość likwidacji lub ograniczenia świadczenia Usługi za pośrednictwem Serwisu dla osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku Użytkownicy zostaną o powyższym powiadomieni.

IV.            Rejestracja Użytkownika

4.1.   Rejestracja jest procesem niezbędnym dla Użytkownika w celu uzyskania możliwości wyszukiwania Usług, składania zleceń jak również zamieszczania swoich Ofert. Rejestracja następuje poprzez wykonanie przez Użytkownika następujących czynności:

4.1.1.         wypełnienie jednego z formularzy rejestracyjnych dostępnych na stronie Serwisu, w zależności od tego czy Użytkownik jest Zleceniodawcą czy Zleceniobiorcą;

4.1.2.         potwierdzenie, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz, że akceptuje on jego postanowienia, jak również wyraża zgodę na subskrypcję materiałów wysłanych przez Usługodawcę;

4.1.3.         podanie Nazwy Użytkownika, Hasła, Imienia, Nazwiska, Województwa, Miasta, Adresu zamieszkania, kodu pocztowego, oraz adresu e-mail Użytkownika,

4.1.4.         aktywacji konta przez Zleceniodawcę za pomocą potwierdzania poprzez naciśnięcie na link (odniesienie) zawarty w treści wiadomości wysłanej pod adres e-mail podany przy rejestracji oraz aktywacji konta Zlecenobiorcy przez Usługodawcę,

4.2.   Wraz z dokonaniem Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego Konta Użytkownika, który jest każdorazowo zapewniany przez Usługodawcę po wpisaniu przez Użytkownika Hasła i Nazwy Użytkownika (loginu), we wskazane na Serwisie miejsce.

4.3.   W trakcie całego procesu Rejestracji, jak również podczas korzystania z Usług, Użytkownik zobowiązany jest do:

4.3.1.         podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich;

4.3.2.         aktualizacji danych na Koncie Użytkownika, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych;

4.3.3.         zachowania w tajemnicy Nazwy Użytkownika (Loginu) i Hasła oraz nieudostępniania go  osobom trzecim;

4.4.   Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Nazwy Użytkownika oraz Hasła, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Nazwy Użytkownika i Hasła. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Hasła.

4.5.   Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za składane za pośrednictwem serwisu Zlecenia, wykonywane przez siebie Usługi, jak również za ich modyfikacje i anulowanie.

V.              Prawa autorskie do zamieszczanych Treści oraz zgłoszenie naruszenia

5.1.   Użytkownik oświadcza, że w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu oraz w ramach Treści dysponuje:

5.1.1.         autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do Treści stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

5.1.2.         prawami w zakresie własności przemysłowej, w tym w szczególności do wykorzystywania znaków towarowych i wzorów przemysłowych;

5.1.3.         prawami w zakresie wykorzystywania wizerunku artystów wykonawców oraz;

5.1.4.         prawami do oznaczania tytułami ww. utworów składających się na Treści oraz nazwiskami lub nazwami artystów wykonawców lub ich zespołów;

5.2.   Do zamieszczania przez Użytkownika odniesień do Treści w ramach Serwisu dochodzi za pośrednictwem Forum, Konta Użytkownika oraz formularza rejestracyjnego.

5.3.   Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w ramach Serwisu odniesień do Treści, Komentarzy oraz Nazwy Użytkownika jak również za ich charakter, a w przypadku podniesienia roszczeń z tego tytułu przeciwko Usługodawcy, Użytkownik zobowiązany jest zwolnić Usługodawcę z takiej odpowiedzialności. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich (m.in. autorskich praw majątkowych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.4.   W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu odniesień do Treści, Komentarzy oraz Nazw Użytkownika, które:

5.4.1.         byłyby zamieszczane w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich oraz renomy Usługodawcy;

5.4.2.         byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

5.4.3.         naruszałyby jakiekolwiek prawa osób trzecich, a w szczególności prawa pozostałych Użytkowników Serwisu;

5.4.4.         naruszałyby prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami do zachowania poufności;

5.4.5.         naruszałyby w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierały treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).

5.5.   W przypadku zauważenia przez Użytkownika lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe) oraz przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem pod adresem kontakt@HOJO Clean

5.6.   W treści Zgłoszenia naruszenia, o którym mowa w 5.5. powyżej należy podać co najmniej dane podmiotu dokonującego ww. zgłoszenia, określić charakter naruszenia oraz wskazać Treści, Komentarze lub Nazwę Użytkownika, których dane Zgłoszenie naruszenia ma dotyczyć w sposób możliwy na ich identyfikację w ramach Serwisu.

5.7.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za charakter zamieszczanych przez Użytkowników odniesień do Treści, Komentarzy oraz Nazw Użytkownika. Za wyjątkiem Komentarzy, nie dokonuje również ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Czynności w zakresie weryfikacji charakteru prawnego lub faktycznego Treści, Komentarzy lub Nazw Użytkownika podejmowane są przez Usługodawcę dopiero wraz z otrzymaniem zgłoszenia o naruszeniu.

5.8.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach do których linki są zamieszczane i prezentowane w Serwisie HOJO Clean.

5.9.   W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że dany Użytkownik dokonał zamieszczenia w ramach Serwisu Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika niezgodnych z postanowieniami Regulaminu, jest on uprawniony do niezwłocznego:

5.9.1.         usunięcia odniesienia do Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika, których dotyczyło Zgłoszenie naruszenia i/lub;

5.9.2.         usunięcia Konta Użytkownika, którego dotyczy Zgłoszenie naruszenia, a także uniemożliwienia mu dokonania ponownej rejestracji;

5.9.3.         uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy Zgłoszenie naruszenia ponownego wprowadzania Treści, Komentarza lub Nazwy Użytkownika w ramach Serwisu.

5.10.Użytkownik, poprzez zamieszczenie w ramach Serwisu odniesienia do Treści, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez pozostałych Użytkowników, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.

5.11.Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania oraz usuwania tych odniesień do Treści, Komentarzy lub Nazw Użytkownika co do których, opierając się na własnych źródłach lub opierając się na doniesieniach Użytkowników bądź innych osób lub organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub stanowić uszczerbek dla dobrego imienia i funkcjonowania Serwisu. Niemniej każdy Użytkownik powinien mieć na względzie, że Usługodawca nie prowadzi kontroli odniesień do Treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach Serwisu.

5.12.Użytkownikowi zabrania się zamieszczania w ramach Serwisu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub ich zgody. Użytkownik oświadcza, iż osoby, których wizerunek zamieścił w Serwisie udzieliły mu na to odpowiedniego zezwolenia.

5.13.Użytkownik oświadcza, że zamieszczenie przez niego za pośrednictwem Konta oraz udostępnienie przez Użytkownika w ramach Serwisu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą.

5.14.Użytkownik, zamieszczając w ramach Serwisu dane, wizerunek lub inne Treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę.

5.15.Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez siebie w Serwisie na stronach ogólno dostępnych Treści wyłącznie w zakresie, w jakim stanowią one element całości obrazu (tzw. screenshot) dostępnej dla wszystkich innych Użytkowników strony Serwisu, do udostępniania lub publikacji, wyłącznie jako fragment całości obrazu strony Serwisu, w Internecie oraz w materiałach promocyjnych dotyczących Serwisu w Internecie, w prasie oraz w telewizji, a także ich rozpowszechniania za pomocą sieci telekomunikacyjnych, w celu informacji o działaniu Serwisu i promocji jego działalności, w sposób nienaruszający dóbr osobistych, w tym wizerunku Użytkownika.

5.16.Treści, Komentarze oraz Nazwy Użytkownika zamieszczane przez Użytkowników w ramach Serwisu nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.

5.17.W przypadku gdy w wyniku zawarcia przez Użytkownika w ramach Serwisu odniesienia do Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika dojdzie do naruszenia przepisów obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich, w tym m.in. uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych i praw własności przemysłowej przez Użytkownika lub Usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń Użytkownika złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę.

5.18.W przypadku jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w 5.17. powyżej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny. Użytkownik zobowiązany jest również niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich, o których mowa powyżej.

5.19.Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku kradzieży lub nieautoryzowanego dostępu do danych lub informacji Użytkownika takich jak Nazwa Użytkownika lub/i Hasło, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności naruszenia zasad związanych z zamieszczaniem w Serwisie Treści lub Komentarzy.

5.20.Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu (blokując lub usuwając jego Konto), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:

5.20.1.       podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

5.20.2.       zamieścił w ramach Serwisu Treści, Komentarze lub Nazwę Użytkownika niezgodne z obowiązującym prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;

5.20.3.       dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu;

5.20.4.       dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub/i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Usługodawcy;

5.20.5.       dwukrotnie poprzez Wyszukiwarkę usług dokonał pełnego wyboru zlecenia za które nie uiścił opłaty w ustalonym przez Usługodawcę terminie.

5.21.Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

VI.            Zakres i warunki korzystania z Serwisu

6.1.   Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby (osoba fizyczna) lub Firmy (osoba prawna). Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta wymaga wcześniejszej zgody wyrażonej przez Administratora. Zakazuje się udostępniania swojego Konta osobom trzecim i podmiotom, jak i korzystania z Kont należących do osób trzecich i podmiotów.

6.2.   W ramach funkcjonalności Serwisu, Usługodawca i Zleceniobiorca zobowiązują się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Serwisie HOJO Clean.

6.3.   Zakres Usługi obejmuje przechowywanie przez Usługodawcę Treści jakie zostały zamieszczone przez Użytkownika za pośrednictwem Konta oraz umożliwienie Użytkownikom w zakresie określonym przez niniejszy Regulamin i Serwis, korzystania z usług umożliwiających składanie Zleceń przez Zleceniodawców i ich wykonywanie przez Zleceniobiorców.

6.4.   Korzystanie przez Zleceniodawców z niektórych funkcjonalności w ramach Serwisu HOJO Clean jest odpłatne. Informacje o trybie i  zakresie płatności za korzystanie z płatnych form zamieszczone są w ramach odpowiednich zasobów Serwisu oraz w Załączniku Nr 2 do Regulaminu.

6.5.   Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług Serwisu jest dokonanie Rejestracji Użytkownika i spełnienie warunków przewidzianych Regulaminem.

6.6.   Podstawą skorzystania z Usług Dostępowych oferowanych przez Usługodawcę jest posiadanie urządzeń technicznych umożliwiających korzystanie z Serwisu oraz założenie w Serwisie Konta Użytkownika.

6.7.   Korzystanie z Usług Dostępowych możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

6.7.1.         Procesor 1 GHz, pamięć 512 MB, system operacyjny Windows

6.7.2.         zastosowania przeglądarek Microsoft Internet Explorer min. 7.0. lub nowszych z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi (np. JavaScriptu, apletów Java),

6.7.3.         Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024x768

6.8.   Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

6.9.   W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.

6.10.Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikowi na jego adres e-mail wskazany przy rejestracji Konta Użytkownika informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania Serwisu, nie stanowiących informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6.11.W przypadku świadczenia Usług Dostępowych Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usług Dostępowych Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego oraz sieci Internet, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usługi za pośrednictwem Serwisu.

6.12.Każdy Użytkownik przebywający na serwisie lub korzystający z Serwisu zobowiązany jest do:

6.12.1.       korzystania z Serwisu w sposób nie powodujący jego nieprawidłowego funkcjonowania oraz nie naruszający oferowanych na jego stronach usług, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń;

6.12.2.       przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób;

6.12.3.       niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej i reklamowej; korzystanie z Kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego Konta innym Użytkownikom; nie naruszania prywatności innych Użytkowników, poprzez jakiekolwiek formy polegające na zbieraniu, rozpowszechnianiu i przetwarzaniu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie Haseł innych Użytkowników, generowanie nadmiernego obciążenia Serwisu;

6.12.4.       powstrzymywania się od działań, które mogłyby w jakikolwiek sposób utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu jak również korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługujących im praw;

6.12.5.       nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.

6.12.6.       korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie przewidzianym zapisami niniejszego Regulaminu.

6.13.Konta na których Administrator stwierdzi brak aktywności przez okres dłuższy niż jeden rok, mogą zostać usunięte przez administratora bez uprzedniego powiadomienia.

6.14.Pełną i wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonywane w ramach Serwisu ponosi Użytkownik.

6.15.Użytkownik zobowiązuje się do niestosowania nadużyć wobec Serwisu HOJO Clean., w szczególności do:

6.15.1.       nieużywania Serwisu HOJO Clean do rozpowszechniania materiałów i informacji uwłaczających, nieprzyzwoitych, pornograficznych, erotycznych lub w inny sposób naruszających prawo, dobre obyczaje oraz zasady współżycia społecznego;

6.15.2.       niezamieszczania informacji o poglądach politycznych, religijnych, rasowych oraz informacji reklamowych nie związanych z oferowanymi Usługami;

6.15.3.       niewykorzystywania Serwisu HOJO Clean w celu kierowania gróźb, narzucania się lub łamania praw innych osób włącznie z prawem do ochrony wizerunku, bądź w celu proponowania lub wymuszania pieniędzy;

6.15.4.       niezamieszczania w Serwisie HOJO Clean danych zawierających wirusy (zainfekowane oprogramowanie); zawierających oprogramowanie lub inny materiał objęty prawem autorskim lub ochroną prawną, chyba że jest posiadaczem tych praw lub posiada wymaganą zgodę na używanie oprogramowania lub materiału;

6.15.5.       niekorzystania z Serwisu HOJO Clean w sposób, który wpływałby niekorzystnie na dostępność ofert innych Zleceniobiorców;

6.15.6.       umieszczania informacji kontaktowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, między innymi w polach: opisach działalności, referencjach, komentarzach, szczegółach wyceny oraz wszelkich innych miejscach w ramach serwisu, które mogłyby doprowadzić do kontaktu Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy poza Serwisem HOJO Clean;

6.15.7.       umieszczania w serwisie reklam i linków do innych stron internetowych.

6.16.Niezależnie od możliwych cywilnych i karnych skutków dla poszczególnych Użytkowników, nieprzestrzeganie jednego z powyższych zobowiązań upoważnia Administratora Serwisu HOJO Clean do natychmiastowego zablokowania Konta w Serwisie.

6.17.W przypadku oznak użytku niedozwolonego lub naruszającego prawa przez Użytkownika, Administrator Serwisu ma prawo natychmiast zablokować Użytkownikowi dostęp do Konta.

6.18.Zablokowanie Konta w Serwisie przez Administratora lub Uslugodawcę w żadnym razie nie powoduje powstania jakichkolwiek roszczeń Użytkownika przeciwko Administratorowi lub Usługodawcy.

VII.          Odpowiedzialność stron

7.1.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem usług.

7.2.   Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Usługi sprzętem komputerowym i systemem teleinformatycznym, a Serwisem.

7.3.   Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.

7.4.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

7.4.1.         utratę Treści spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy;

7.4.2.         treści umieszczane na serwisach internetowych do których przekierowania w formie linków internetowych Usługodawca publikuje w swoim serwisie;

7.4.3.         treść reklam zamieszczanych w Serwisie przez podmioty trzecie, a także sposób, w jaki publikowane Treści będą wykorzystywane przez Użytkowników;

7.4.4.         niedostępność Serwisu z powodu Siły Wyższej.

7.5.   Usługodawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Serwisie w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej Serwisu w przypadku gdy nie naruszy to praw Użytkownika.

7.6.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas realizacji zlecenia przez Zleceniobiorcę. Jednocześnie Usługodawca informuje Zleceniodawcę w czasie wyboru zlecenia, czy Zleceniobiorca posiada Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, o ile Zleceniobiorca przekazał taką informację Usługodawcy. Za przekazanie Zleceniobiorcę Usługodawcy informacji w wyżej wskazanym zakresie uznaje się przesłanie skanu polisy ubezpieczeniowej.

7.7.   Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia Użytkownikom Serwisu informacji, tj. Przewodników Użytkownika, umożliwiających sprawną konfigurację lub zamówienie Usług dostępnych na serwisie.

7.8.   Usługodawca ponosi wyłącznie odpowiedzialność za szkodę wynikłą z jego winy umyślnej. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy odpowiedzialności Usługodawcy wobec  Użytkowników, będących konsumentami.

VIII.        Rodzaje i zakres świadczonych Usług

8.1.   Usługodawca ustala rodzaje i zakres Usług jakie mogą być dostępne dla Użytkowników w ramach Serwisu HOJO Clean.

8.2.   Usługodawca podaje pełną informację odnośnie rodzaju i zakresu Usług jakie świadczy na swoim Serwisie znajdującym się na stronie internetowej www.HOJO Clean.

8.3.   Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają na łączeniu Zleceniodawców, składających i konfigurujących zapotrzebowanie na usługi oferowane w Serwisie HOJO Clean i wybierane poprzez Wyszukiwarkę Usług z Zleceniobiorcami, którzy w ramach Serwisu HOJO Clean prezentują swoje oferty skonfigurowane na swoich kontach Użytkownika, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Usługodawcę.

8.4.   Użytkownicy mogą zgłaszać zapotrzebowanie na nowe Usługi lub zmianę nazwy istniejących już Usług w ramach serwisu HOJO Clean na adres zamowienia@HOJO Clean lub poprzez system „Podziel się pomysłem” dostępnym na stronie głównej serwisu. Zgłaszane wnioski będą rozpatrywane przez Usługodawcę.

IX.            Zamieszczanie, wygaśniecie i usuwanie ofert i zleceń

9.1.   Usługodawca umożliwia Zleceniobiorcy zamieszczanie ofert swoich Usług w ramach określonych, istniejących katalogów na koncie każdego Zleceniobiorcy w Serwisie HOJO Clean. Możliwości konfiguracji usług są z góry ustalone przez Usługodawcę na co Zleceniobiorca godzi się wypełniając je i akceptując warunki Regulaminu.

9.2.   Opis zakresu Usług oferowanych przez Zleceniobiorców powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do umiejętności i kompetencji w zakresie wykonywanej Usługi. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie swoich usług, kompetencji, działalności, w szczególności jej zakresu i jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

9.3.   W ramach wprowadzanych przez Zleceniobiorcę parametrów dla poszczególnej usługi, dane powinny być wprowadzone do formularzy przypisanych do odpowiedniego rodzaju usługi w ramach zakładki „Oferta” znajdującej się na Koncie Użytkownika i dostępnej po zalogowaniu na konto Użytkownika.

9.4.   Informacje zawarte w opisie działalności Zleceniobiorcy oraz Referencjach nie mogą zawierać, poza nazwą Firmy, jego danych kontaktowych lub innych danych mogących sugerować Użytkownikom serwisu chęć wykonania usług dostępnych na serwisie z pominięciem Usługodawcy.

9.5.   Zleceniobiorca może skorzystać z funkcji wyróżnienia i promowania swoich Usług w Serwisie HOJO Clean oraz wyróżnienia oferty. Usługi te są dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem usług.

9.6.   Administrator Serwisu ma prawo bez podawania przyczyny zablokować usługę bądź grupę usług, poprzez zablokowanie konta Zleceniobiorcy, jeżeli uzna to za uzasadnione.

9.7.   Zleceniobiorca może w każdym czasie usunąć prezentowaną przez siebie ofertę handlową.

X.              Zasady korzystania z Usług

10.1.Usługi prezentowane w Serwisie Usługodawcy są świadczone na rzecz Zleceniodawcy w ramach rodzaju usług, cen, zakresu usług, terminów podanych przez Zleceniobiorców, a określonych  na stronie internetowej www.HOJO Clean przez Zleceniobiorcę w ramach konfiguracji dokonywanych na koncie Użytkownika.

10.2.Przedmiotem zlecenia i sprzedaży może być każda Usługa zdefiniowana przez Usługodawcę i dostępna dla Użytkowników w ramach serwisu HOJO Clean, jeżeli nie narusza w żaden sposób prawa (w szczególności praw autorskich i praw własności przemysłowej ani praw chronionych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) ani powszechnie przyjmowanych zasad postępowania i dobrych obyczajów.

10.3.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za to, czy Użytkownik posiada wymagane kwalifikacje, ani czy jest uprawniony do wykorzystywania lub rozporządzania prawami, w tym prawami na dobrach niematerialnych (prawa autorskie i prawa własności przemysłowej).

10.4.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za to czy Zleceniobiorca posiada wymagane kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania oferowanych usług w serwisie Usługodawcy.

10.5.Oferta jest opracowywana i umieszczana na serwerze Serwisu przez Użytkownika, który jest Zleceniobiorcą. Usługodawca nie odpowiada za zakres, ani rodzaj wybranej Oferty Użytkowników.

10.6.Usługodawca zastrzega sobie prawo zablokowania lub usunięcia Zlecenia oraz Oferty, jeżeli są one sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Usługodawca zastrzega sobie także prawo do zablokowania lub usunięcia Zlecenia oraz Oferty bez podania przyczyny.

10.7.Usługodawca nie jest stroną w stosunkach między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą w rozumieniu wykonania zlecenia. Dla celów komunikowania się Użytkowników Serwisu i prowadzenia sprzedaży, Serwis udostępnia jedynie swoje narzędzia i środki techniczne. Usługodawca nie ponosi także żadnej odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Usługi, chyba że wyniknie to z winy umyślnej Usługodawcy.

10.8.Usługodawca nie ma wpływu na wybór przez Zleceniodawcę określonej Oferty lub Ofert zamieszczanych przez Zleceniobiorców.

10.9.Jeżeli dla ważności czynności prawnej (umowy) nie jest wymagana forma szczególna, sprzedaż usługi zakończona złożeniem zlecenia i wyborem Oferty lub Ofert jest równoznaczna z zawarciem umowy i do chwili jej zakończenia wiąże Użytkowników Serwisu.

10.10.        Jeżeli dla ważności czynności prawnej ustawa przewiduje wymóg zachowania formy szczególnej (w tym i pisemnej), Sprzedaż usługi zakończoną złożeniem zlecenia i wyborem Oferty lub Ofert w razie wątpliwości poczytuje się jako zawartą umowę przedwstępną zobowiązującą do zawarcia umowy wymagającej tej szczególnej formy. W takim wypadku Serwis nie ponosi odpowiedzialności za to, czy umowa wymagająca tej szczególnej formy dojdzie do skutku.

10.11.        W przypadkach związanych z niemożnością wykonania Zlecenia przez Zleceniobiorcę wybranego przez Użytkownika, Usługodawca postara się zaproponować Zleceniodawcy innego Zleceniobiorcę spełniającego wymagania opisane w szczegółach Zlecenia Usługi. W przypadku braku akceptacji nowego Zleceniobiorcy Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Zlecenia i zawartej umowy a Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu kwoty pobranej za wykonanie Zlecenia, jeżeli została ona wcześniej uiszczona przez Zleceniodawcę.

10.12.        Serwis www.HOJO Clean oferuje następujące formy płatności za usługi i produkty dostępne na platformie:

10.12.1.     płatność kartą kredytową realizowana w systemie DotPay oraz eService;

10.12.2.     przelew elektroniczny realizowany w systemie DotPay.

10.13.        Serwis www.HOJO Clean oferuje dostęp do usług oraz produktów za pomocą usług i serwisów Premium realizowane w systemie DotPay. Korzystanie z tych usług określa REGULAMIN USŁUG I SERWISÓW PREMIUM znajdujący się pod adresem: http://www.dotpay.pl/Informacje/Regulaminy_serwisu_Dotpay/Regulamin_serwisow_sms.

XI.            Ocena, Referencje i Komentarze

11.1.W ramach Serwisu Użytkownikom udostępniony jest system komentarzy i ocen, który służy do wymiany opinii o jakości Usług świadczonych przez Zleceniobiorców.

11.2.Zleceniodawca, który skorzystał z konkretnej Usługi Zleceniobiorcy może wystawić referencje Zleceniobiorcy w zakresie tejże Usługi, jedynie po zakończeniu jej wykonania.

11.3.System komentarzy i ocen składa się z wersji podstawowej i rozszerzonej.

11.4.Treści referencji i ocen są informacjami jawnymi dostępnymi w wersji podstawowej dla wszystkich odwiedzających Serwis. Na dostęp podstawowy składa się możliwość przeglądania jedynie ocen wystawionych przez innych Użytkowników każdemu ze Zleceniobiorców w postaci Gwiazdek.

11.5.Treści referencji i ocen w dostępie rozszerzonym są odpłatne. Informacja o opłatach znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu. W ramach dostępu rozszerzonego każdy Użytkownik otrzymuje wgląd do wszystkich ocen, komentarzy i referencji wystawionych przez innych Użytkowników oraz Serwis HOJO Clean.

11.6.System ocen opiera się na skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najwyższy poziom satysfakcji z wykonanej Usługi i Usługodawcy, a 1 oznacza najniższy, oraz na ewentualnych komentarzach Użytkowników, dodawanych do ocen.

11.7.Każdy Zleceniodawca ponosi wyłączoną odpowiedzialność za umieszczone przez siebie referencje, komentarze i oceny.

11.8.Komentarze powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:

11.8.1.       wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów;

11.8.2.       danych kontaktowych, w tym w szczególności imion i nazwisk, nazw (loginów innych serwisów), miejsc zamieszkania, numerów telefonów i faksów, numerów komunikatorów lub adresów e-mail;

11.8.3.       adresów stron internetowych;

11.8.4.       treści o charakterze reklamowym, w tym ofert handlowych.

11.9.Administrator Serwisu HOJO Clean może, według własnej decyzji, usunąć albo edytować komentarze, szczególnie w uzasadnionych przypadkach, gdy:

11.9.1.       naruszają one zasady określone w niniejszym Regulaminie;

11.9.2.       zostały omyłkowo wystawione niewłaściwemu Zleceniobiorcy lub do niewłaściwej usługi;

11.9.3.       treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę;

11.9.4.       zachodzi podejrzenie, że komentarz został wystawiony przez Zleceniodawcę, który działając z intencją zaszkodzenia Zleceniobiorcy, zakupił zlecenie wyłącznie w celu wystawienia komentarza;

11.9.5.       zachodzi podejrzenie, że Zleceniobiorca sam wystawił sobie komentarz poprzez założenie konta jako Zleceniodawca

11.9.6.       treść referencji zawiera znaki, które powodują, że lista referencji staje się nieczytelna;

11.9.7.       jeżeli został złożony wniosek o unieważnienie referencji i Zleceniobiorcy oraz Zleceniodawca zgadzają się na ich usunięcie;

11.10.        Niedozwolone są działania w stosunku do których zachodzi podejrzenie, że motywowane są zwiększaniem wiarygodności Zleceniobiorcy poprzez umieszczanie pozytywnych komentarzy:

11.10.1.     przez Użytkowników bez wykonania usługi przez Zleceniobiorcę;

11.10.2.     przez Użytkowników będących pracownikami Zleceniobiorcy.

XII.          Jakość świadczonych Usług

12.1.Usługodawca prezentuje na serwisie HOJO Clean oferty od sprawdzonych, niezależnych Zleceniobiorców. Wszystkie informacje w profilu Zleceniobiorcy są weryfikowane przez Usługodawcę na etapie rejestracji Zleceniobiorcy w serwisie, a opinie poprzednich klientów są dostępne po to, aby każdy Zleceniodawca mógł wybrać odpowiedniego Zleceniobiorcę, za odpowiednią cenę, wedle swoich potrzeb.

12.2.Zleceniobiorca publikując swoje Oferty w serwisie HOJO Clean akceptuje postanowienia Regulaminu, jak również potwierdza, że informacje dotyczące jego doświadczenia w branży, referencji oraz informacje dotyczące jego działalności są zgodne z prawdą i zasadami zdrowej konkurencji.

12.3.Jakość świadczonych usług podkreślana jest przez wdrożone przez Usługodawcę standardy obsługi Zleceniodawców, w tym wdrożone listy kontrolne wykonywanych usług przez Zleceniobiorców jak i monitoring wykonanych usług dokonywany w oparciu o Badania Satysfakcji Klienta. Listy kontrolne zakresu sprzątania wskazane są w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

12.4.W sytuacji gdy Zleceniodawca w sposób uzasadniony stwierdzi, że nie jest zadowolony z jakości wykonanej Usługi, Usługodawca może podjąć kroki w celu zapewnienie zgodności ostatecznego wykonania Usługi ze standardami określonymi przez Usługodawcę.

12.5.Szczegółowy proces postępowania w takich przypadkach określony jest w Paragrafie XV Regulaminu określającego zasady, tryb i terminy składania Reklamacji.

12.6.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonanego przez Zleceniobiorcę zlecenia.

XIII.        Uprawnienia i Obowiązki Zleceniodawcy

13.1.Zleceniodawca w celu zamówienia określonej usługi w ramach rodzaju i zakresu wyznaczonego w Serwisie i Wyszukiwarce usług zobowiązany jest zalogować się na swoje konto poprzez indywidualną, określoną w czasie rejestracji Nazwę Użytkownika i Hasło.

13.2.Każde zlecenie powinno być dokonane zgodnie z postępowaniem wyszczególnionym w Wyszukiwarce usług. Zlecenie powinno zawierać, rodzaj usługi, zakres usługi, wybranego Zleceniobiorcę, cenę wykonania odpowiedniej usługi, termin wykonania usługi, miejsce wykonania usługi oraz informacje dodatkowe takie jak np. dostęp do lokalu.

13.3.Zleceniodawca wystawiając zlecenie na usługę do realizacji przez Zleceniobiorcę, zapewnia że możliwe jest legalne wykonanie usługi.

13.4.Serwis i Zleceniobiorca nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania wykonanego Zlecenia przez Zleceniodawcę.

13.5.Na 24 godziny przed ustaloną datą wizyty, Zleceniodawca otrzyma od Usługodawcy wiadomość e-mail z przypomnieniem o usłudze.

13.6.W przypadku usług regularnych (abonamentowych), Zleceniodawcy przysługuje prawo do jednorazowej zmiany terminu najbliższej usługi regularnej, najpóźniej na 72 godziny przed jej wykonaniem.

13.7.Zleceniodawca zobowiązany jest udostępnić ekipie sprzątającej w terminie realizacji usługi, wskazany w zleceniu lokal lub przedmiot sprzątania. Nieudostępnienie lokalu lub przedmiotu sprzątania ekipie sprzątającej w terminie realizacji usługi oznacza naruszenie niniejszego regulaminu oraz upoważnia Usługodawcę do żądania zapłaty kary umownej określonej w Załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

13.8.Niedozwolone jest umieszczanie przez Zleceniodawcę w Uwagach Zlecenia jakichkolwiek propozycji wykonania usługi przez Zleceniobiorcę, z pominięciem Usługodawcy.

13.9.Zabronione jest wykorzystywanie przez Zleceniodawcę znaczników kodu HTML lub innych języków programowania w sposób, który może zakłócić innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu, w szczególności zabronione jest: wczytywanie i osadzanie stron z opisami innych serwisów, lub jakichkolwiek innych witryn, które nie są związane z oczekiwaną usługą; odczytywanie lub generowanie przez Użytkownika plików typu "cookie"; automatyczne otwieranie nowych okien przeglądarki (lub okien dialogowych) w momencie otwierania lub opuszczania strony z daną sprzedażą; wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji stałych elementów stron serwisu; zakłócanie i manipulowanie procesem składania ofert; "śledzenie" lub "podsłuchiwanie" innych Użytkowników Serwisu, w szczególności poprzez zdalne instalowanie na komputerach innych Użytkowników Serwisu programów komputerowych bez ich wiedzy i zgody.

13.10.        Zleceniodawca może określić dodatkowe warunki zamawianego zlecenia na wykonie określonej usługi; w takiej sytuacji powinien on zaznaczyć to w uwagach Zlecenia. Dodatkowe, szczegółowe warunki Zleceniodawcy, nie mogą być sprzeczne z niniejszym regulaminem, dobrymi obyczajami ani naruszać obowiązującego w Polsce prawa. Zlecenie dodatkowych pozycji może wiązać się z koniecznością uiszczenia dopłaty o czym Zleceniodawcę poinformuje Usługodawca lub Zleceniobiorca.

13.11.        Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty obciążenia Zleceniodawcy za realizację zlecenia w przypadku, gdy Zleceniodawca:

13.11.1.     zażyczy sobie dodatkowych usług już w trakcie wykonywania zlecenia;

13.11.2.     wpisze do wyszukiwarki i kalkulatora Cen Usług informacje niewłaściwie opisujące typ sprzątania (np. normalne zamiast utrudnionego);

13.11.3.     poda np.: zły metraż sprzątanych powierzchni w mieszkaniu, domu;

W takiej sytuacji Usługodawca lub Zleceniobiorca omówi ze Zleceniodawcą ewentualny dodatkowy koszt Usługi, który Zleceniodawca będzie zobowiązany pokryć.

13.12.        W przypadku źle wykonanej usługi, Zleceniodawca jest zobligowany do poinformowania o tym fakcie Usługodawcy nie później niż 24 godziny od zakończenia wykonywanej Usługi, oraz dania Zleceniobiorcy szansy poprawienia źle wykonanych elementów Usługi. W sprawach spornych decydujący głos odnośnie poprawy Usługi ma Usługodawca.

13.13.        Zleceniodawca zobowiązuje się uiścić opłatę za dodatkowe Usługi po ich wycenie, przy wykorzystaniu dopuszczonych przez Usługodawcę w serwisie form płatności, na bazie wyceny dodatkowych Usług przez Usługodawcę lub Zleceniobiorcę.

XIV.          Uprawnienia i Obowiązki Zleceniobiorcy

14.1. Zleceniobiorca sprzedając swoją Usługę zobowiązuje się do samodzielnego wykonania danej usługi, chyba że na jej wykonanie lub współwykonanie przez inne podmioty zgodził się Zleceniodawca i Usługodawca.

14.2.W wypadku uzasadnionej reklamacji, Zleceniobiorca zobowiązany jest należycie i nieodpłatnie wykonać usługę na rzecz Zleceniodawcy.

14.3.Oferta wykonania danej usługi zgłoszona z danego konta Użytkownika jest wiążąca dla właściciela tego konta i musi być zgodna z rodzajem i zakresem usług oferowanych przez Zleceniobiorcę.

14.4.Wybrany przez Zleceniodawcę do wykonania danej usługi Zleceniobiorca zobowiązuje się przestrzegać standardów Usługodawcy, a w szczególności minimalnych zakresów wykonania usług oznaczonych w Listach kontrolnych usług dostępnych na serwisie internetowym pod adresem www.HOJO Clean oraz w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

14.5.Określenie przez Zleceniobiorcę wartości usługi poprzez jej konfiguracje na koncie Użytkownika w module „Oferta”, jak również terminu, możliwości przerobowych i miejsc wykonania usługi na koncie użytkownika w module „Zakres działalności” po uzupełnianiu są całkowicie wiążące dla stron Umowy. Aby wśród prezentowanych ofert w serwisie Usługodawcy pojawiała się oferta danego Zleceniobiorcy obligatoryjne jest wypełnienie wszystkich wyżej wymienionych modułów. Oferta będzie się pojawiała jedynie w zakresie w jakim została skonfigurowana na koncie Użytkownika.

14.6.Zleceniobiorca składając swoją Ofertę na koncie Użytkownika oświadcza, że zapoznał się i zrozumiał zasady definiowania danej usługi.  Zleceniobiorca jest świadomy, że po wyborze jego oferty przez Zleceniodawcę będzie gotowy do wykonania usługi w podanym terminie, określonej cenie i zakresie określonym przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca, który dokonał zakupu usługi Zleceniobiorcy zostanie poinformowany o tym fakcie drogą elektroniczną w formie e-maila.

14.7.Zleceniobiorca zobowiązuje się do nie pobierania opłat dodatkowych za wykonanie usługi zdefiniowanej bezpośrednio od Zleceniodawcy a jedynie informowanie go o konieczności dokonania zapłaty Usługodawcy, który zobowiązuje się odpowiednio rozliczyć dopłatę w ramach całościowego rozliczenia ze Zleceniobiorcą.

14.8.Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonać przyjętą do realizacji usługę zgodnie z przyjętym zamówieniem (parametrami zamówienia), które Zleceniobiorca otrzyma na konto użytkownika. Odmowa wykonania usługi lub niewykonanie usługi w określonym miejscu, terminie, cenie oraz zakresie (określonych w zamówieniu warunkach szczegółowych zamówienia) upoważnia Usługodawcę do żądania zapłaty kary umownej określonej w Umowie.

14.9.Zleceniobiorca ma obowiązek poinformować Usługodawcę o braku lub posiadanym Ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności.

14.10.        Zabronione jest wykorzystywanie przez Zleceniobiorcę znaczników kodu HTML lub innych języków programowania w sposób, który może zakłócić innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu, w szczególności zabronione jest: wczytywanie i osadzanie stron z opisami innych serwisów, lub jakichkolwiek innych witryn, które nie są związane z oczekiwaną usługą; odczytywanie lub generowanie przez Użytkownika plików typu "cookie"; automatyczne otwieranie nowych okien przeglądarki (lub okien dialogowych) w momencie otwierania lub opuszczania strony z daną sprzedażą; wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji stałych elementów stron serwisu; zakłócanie i manipulowanie procesem składania ofert; "śledzenie" lub "podsłuchiwanie" innych Użytkowników Serwisu, w szczególności poprzez zdalne instalowanie na komputerach innych Użytkowników Serwisu programów komputerowych bez ich wiedzy i zgody.

XV.            Zasady, tryb i terminy składania Reklamacji

15.1.Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług za pośrednictwem Serwisu oraz dotyczące funkcjonowanie Serwisunależy składać na adres poczty elektronicznej: kontakt@HOJO Cleanlub pisemnie na adres pocztowy: HOJO Clean Clean Sp. z o.o., ul. Mokotowskiej 1/12p., 00-640 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja”.

15.2.Kroki w zakresie reklamacji usługi:

15.2.1.       W przypadku problemów ze strony Zleceniobiorców ogłaszających się na serwisie www.HOJO Clean, kiedy nie zostaną one przez Zleceniobiorcę rozwiązane w sposób satysfakcjonujący Zleceniodawcę, Usługodawca może zainterweniować, dokładając starań, aby usługa spełniła oczekiwania Zleceniodawcy. Aby Usługodawca mógł podjąć działania w celu zapewnienia satysfakcji Użytkownika, Zleceniodawca powinien przestrzegać poniższych zasad:

15.2.2.       Po zakończeniu usługi, Usługodawca musi być powiadomiony o uwagach Zleceniodawcy w drodze informacji e-mail w terminie do 24 godzin od momentu zakończenia usługi przez Zleceniobiorcę.

15.2.3.       Zleceniodawca powinien umożliwić ewentualne naprawienie jakości wykonanej usługi.

15.2.4.       Jeżeli Usługodawca uzna, że najlepszym rozwiązaniem problemu jest wyznaczenie nowego Zleceniobiorcy, Zleceniodawca zobowiązany jest do umożliwienia mu wykonania pracy.

15.3.Usługodawca ma decydujące zdanie w kwestii ewentualnych zwrotów kosztów, bądź powierzenia zadania innemu Zleceniobiorcy.

15.4.Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.

15.5.Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę jest ostatecznew zakresie procedury działania Usługodawcy.

15.6.Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę, co nie pozbawia Zleceniodawcy możliwości zgłaszania reklamacji bezpośrednio do Zleceniobiorcy.

15.7.Reklamacja nie obejmuje: sposobu wykonywanej Usługi przez Zleceniobiorcę. Do tych aspektów Zleceniodawca może się odnieść w wystawianych przez siebie komentarzach czy ocenach Usługobiorców.

15.8.Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko,  Nazwę Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji konta, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Aby reklamacja została przyjęta do rozpatrzenia przez Usługodawcę, Użytkownik zobowiązany jest do:

15.8.1.       utrzymywać w poufności Hasła oraz dołożyć najwyższej staranności w celu uniemożliwienia osobom trzecim wejście w posiadanie Hasła;

15.8.2.       przestrzegać przepisów prawa oraz treści Regulaminu, a w szczególności nie dostarczać/przekazywać treści zabronionych przez prawo;

15.9.Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu.

15.10.        Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.

XVI.          Opłaty i Prowizje

16.1.Dla Zleceniodawcy:

16.1.1.       Korzystanie z serwisu HOJO Clean przez Zleceniodawcę jest bezpłatne, zgodnie z cennikiem serwisu HOJO Clean dla Zleceniodawcy będący załącznikiem nr 2 do Regulaminu.

16.1.2.       Zleceniodawca jest zobligowany do uiszczenia całości opłaty za zleconą usługę, za pomocą przewidzianych w serwisie form płatności. Opłata powinna zostać uiszczona najpóźniej na 48 godzin przed wykonaniem usługi jednorazowej i regularnej oraz w przypadku usługi ekspresowej, niezwłocznie po zamówieniu. W przypadku braku opłaty za zleconą usługę w w/w terminie, Usługodawca nie zrealizuje zamówionej przez Zleceniodaecę usługi.

16.1.3.       W przypadku dokonania płatności przelewem Zleceniodawca zobowiązany jest przesłać niezwłocznie potwierdzenie dokonania przelewu na adres: zamowienia@HOJO Clean.

16.1.4.       Wprzypadku usług regularnych (abonamentowych) Zleceniodawca może dokonać płatności z góry za cały okres abonamentowylub za poszczególne czterotygodniowe cykle w ramach wybranego abonamentu.

16.1.5.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty obciążenia Zleceniodawcy za realizację zlecenia w przypadku, gdy Zleceniodawca:

16.1.5.1.    zażyczy sobie dodatkowych usług już w trakcie wykonywania zlecenia;

16.1.5.2.    wpisze do wyszukiwarki i kalkulatora Cen Usług informacje niewłaściwie opisujące typ sprzątania (np. normalne zamiast utrudnionego);

16.1.5.3.    poda np.: zły metraż sprzątanych powierzchni w mieszkaniu, domu;

W takiej sytuacji Usługodawca lub Zleceniobiorca omówi ze Zleceniodawcą ewentualny dodatkowy koszt Usługi, który Zleceniodawca będzie zobowiązany pokryć.

16.1.6.       Jeżeli Zleceniobiorca nie będzie miał możliwości wykonania usługi z winy Zleceniodawcy, Usługodawca obciąży Zleceniodawcę karą umowną określoną w Załączniku Nr 2 do Regulaminu.

16.1.7.       Informacje o opłatach za dodatkowe funkcjonalności serwisu HOJO Clean, jak np. dostęp rozszerzony do komentarzy, referencji i ocen znajdują się w cenniku Usług będącym Załącznikiem Nr 2 do Regulaminu, jak również mogą być rozsyłane indywidualnie do Użytkowników, którzy wyrazili chęć skorzystania z usług dodatkowych.

16.2.Dla Zleceniobiorcy:

16.2.1.       Cennik serwisu HOJO Clean dla Zleceniobiorcy każdorazowo określa Umowa o współpracy zawarta między Usługodawcą, a Zleceniobiorcą.

 

XVII.        Tryb i warunki rozwiązania Umowy

17.1.Przez Usługodawcę i Zleceniobiorcę:

17.1.1.       Tryb i warunki rozwiązania umowy pomiędzy Usługodawcą a Zleceniobiorcą każdorazowo określa Umowa o współpracy zawarta między tymi stronami.

17.2.Przez Usługodawcę i Zleceniodawcę:

17.2.1.       Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem Umowy oraz po rozliczeniu wszystkich złożonych za pomocą serwisu HOJO Clean zleceń na produkty i usługi wykonywane przez Zleceniobiorców, a złożonych przez Zleceniodawców. Nie istnieje minimalny okres, przez który Umowa nie może być wypowiedziana.

17.2.2.       Usługodawca, chcąc rozwiązać Umowę, poinformuje Użytkownika na Adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Użytkownika.

17.2.3.       Zleceniodawca rozwiązuje Umowę korzystania z serwisu poprzez samodzielne usunięcie Konta. Usunięcie konta przez Zleceniodawcę jest możliwe tylko i wyłącznie w momencie kiedy nie ma on zamieszczonych na swoim koncie Zleconych do realizacji i aktywnych Zleceń.

XVIII.      Polityka prywatności w Serwisie

18.1.Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prawidłowego prowadzenia Serwisu, w szczególności zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu, jak również w celu umożliwienia świadczenia Użytkownikom Usług oferowanych w ramach Serwisu.

18.2.Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.

18.3.Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu, a następnie zostaną usunięte z systemu.

18.4.Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Usługodawcy. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem.

18.5.Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika i czasu połączenia Użytkownika z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

18.6.Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu zapewnienia, że jego Konto Użytkownika jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawną Nazwę Użytkownika i przyporządkowane mu Hasło.

18.7.Usługodawca informuje, że wskutek Rejestracji przez Użytkownika w Serwisie zgodnie z Regulaminem, dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji, a także dane umieszczone przez Użytkownika na stronach Serwisu po rejestracji będą udostępnione wszystkim osobom odwiedzającym stronę Serwisu. Na tej samej zasadzie zarejestrowany Użytkownik będzie miał dostęp do danych umieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników.

18.8.Usługodawca zwraca uwagę, że przetwarzanie (w tym udostępnianie) przez Użytkownika w Serwisie danych osobowych innych osób, niestanowiące przetwarzania wyłącznie w celach osobistych lub domowych, może wiązać się z obowiązkiem spełnienia przez Użytkownika obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych.

18.9.Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, wizerunek, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

18.10.        Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Usługodawcy na konto kontakt@HOJO Clean

18.11.        Jednocześnie Usługodawca oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych i Treści służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

18.12.        Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Użytkowników Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

18.13.        W trosce o bezpieczeństwo Użytkowników dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła, płatności – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

18.14.        Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo danych swoich Użytkowników. Nasze procedury zapewnienia bezpieczeństwa chronią dane przed ingerencją. Podejmujemy środki mające na celu ochronę bazy danych osobowych poprzez ograniczenie dostępu do niej. Tylko wąskie grono uprawnionych osób ma wgląd w dane osobowe Użytkowników.

18.15.        Serwis www.HOJO Clean posługuje się najbezpieczniejszym systemem obsługi płatności online Dotpay. Stosowanie najnowszych technologii i rygorystycznych procedur sprawia, że Dotpay jest uznawany za najlepszy serwis obsługujący transakcje płatnicze sklepów internetowych, firm, jak i płatności między osobami fizycznymi.

XIX.          Postanowienia końcowe

19.1.Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi Dostępowej w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont Użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.

19.2.Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu Użytkowników w drodze mailowej o podjęciu takiej decyzji co najmniej 14 (czternaście) dni wcześniej.

19.3.Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi Dostępowej w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności zamieszczenia Treści o charakterze niedozwolonym czyli sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.

19.4.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

19.5.Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

19.6.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631).

19.7.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.

19.8.Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi na każde jego żądanie na wskazany przez Użytkownika w koncie użytkownika adres e-mail.

19.9.Regulamin wchodzi w życie z dniem 04-05-2011 r.

 

Załączniki do Regulaminu korzystania z serwisu HOJO Clean

1.      Załącznik Nr 1 – Listy kontrolne z zakresami usług sprzątania

2.      Załącznik Nr 2 – Cennik serwisu HOJO Clean dla Zleceniodawcy

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu korzystania z serwisu www.HOJO Clean
z dnia 18.11.2011r.


Listy kontrolne z zakresami usług sprzątania

Sprzątanie standardowe - Lista kontrolna

Łazienka


 • okurzenie i umycie podłogi
 • odkurzenie dywaników
 • wytarcie kurzu z powierzchni mebli
 • wytarcie kurzu z drzwi
 • wytarcie kurzu z parapetów
 • umycie umywalki
 • wypolerowanie armatury
 
 • umycie prysznica / wanny
 • umycie sedesu / bidetu
 • umycie luster
 • wytarcie włączników światła
 • wytarcie kurzu z grzejnika (jeżeli możliwe)
 • usunięcie pajęczyn
 • opróżnienie kosza na śmieci

Kuchnia


 • odkurzenie i umycie podłogi
 • wytarcie kurzu z powierzchni mebli
 • wytarcie kurzu z drzwi
 • wytarcie kurzu z parapetów
 • umycie kafelków
 • umycie blatów
 • umycie okapu kuchennego na zewnątrz
 • umycie kuchenki / płyty
 • umycie lodówki z zewnątrz
 
 • umycie mikrofalówki na zewnątrz
 • umycie piekarnika na zewnątrz
 • umycie zlewu i wypolerowanie armatury
 • umycie lub wstawienie brudnych naczyń do zmywarki
 • wytarcie włączników światła
 • wytarcie kurzu z grzejnika (jeżeli możliwe)
 • usunięcie pajęczyn
 • opróżnienie kosza na śmieci
   

Salon/Jadalnia


 • odkurzenie podłóg / dywanów / wykładzin
 • umycie podłóg
 • wytarcie kurzu z powierzchni mebli
 • wytarcie kyrzu z drzwi
 
 • wytarcie kurzu z parapetów
 • wytarcie włączników światła
 • wytarcie kurzu  z grzejnika (jeżeli możliwe)
 • usunięcie pajęczyn

Sypialnia


 • odkurzenie podłóg / dywanów / wykładzin
 • umycie podłóg
 • wytarcie kurzu z powierzchni mebli
 • wytarcie kurzu z drzwi
 
 • wytarcie kurzu z parapetów
 • wytarcie włączników światła
 • wytarcie kurzu  z grzejnika (jeżeli możliwe)
 • usunięcie pajęczyn

Garderoba


 • odkurzenie podłóg / dywanów / wykładzin
 • umycie podłóg

Pomieszczenie gospodarcze


 • umycie środkiem czyszczącym podłóg
 • umycie podłóg

Patio/Taras [tylko w sezonie]


 • zamiecenie
 • umycie z użyciem środków czyszczących

 

Sprzątanie gruntowne - Lista kontorlna

Łazienka


 • odkurzenie i umycie podłogi
 • wytarcie listew przypodłogowych
 • odkurzenie dywaników
 • umycie mebli z zewnątrz
 • umycie mebli wewnątrz
 • umyci drzwi i framug
 • umycie parapetów
 • umycie umywalki
 • wypolerowanie armatury
 • umycie prysznica / wanny
   
 • umycie sedesu / bidetu
 • umycie luster
 • umycie glazury w całej łazience
 • wytarcie włączników światła
 • umycie opraw oświetleniowych
 • umycie gniazdek
 • wytarcie kurzu z grzejnika (jeżeli możliwe)
 • usunięcie pajęczyn
 • odkurzenie i wyczyszczenie otworów wentylacyjnych
 • opróżnienie kosza na śmieci
   

Kuchnia


 • odkurzenie i umycie podłogi
 • wytarcie listew przypodłogowych
 • umycie mebli z zewnątrz
 • umycie mebli wewnątrz
 • umyci drzwi i framug
 • umycie parapetów
 • umycie kafelków
 • umycie blatów
 • umycie okapu kuchennego z zewnątrz
 • umycie kuchenki / płyty
 • umycie lodówki od wewnątrz i z zewnątrz
 • umycie przestrzeni za lodówką (jeżeli możliwe)
 
 • umycie mikrofalówki od wewnątrz i z zewnątrz
 • umycie piekarnika od wewnątrz i z zewnątrz
 • umycie zlewu i wypolerowanie armatury
 • umycie lub wstawienie brudnych naczyć do zmywarki
 • wytarcie włączników światła
 • umycie opraw oświetleniowych
 • umycie gniazdek
 • wytarcie kurzu z grzejnika (jeżeli możliwe)
 • odkurzenie i wyczyszczenie otworów wentylacyjnych
 • usunięcie pajęczyn
 • opróżnienie kosza na śmieci
   

Salon/Jadalnia


 • odkurzenie podłóg / dywanów / wykładzin
 • umycie podłóg
 • wytarcie listew przypodłogowych
 • umycie mebli z zewnątrz
 • umycie drzwi i framugi
 • umycie parapetów
   
 
 • wytarcie włączników światła
 • umycie opraw oświetleniowych
 • umycie gniazdek
 • wytarcie kurzu  z grzejnika (jeżeli możliwe)
 • odkurzenie i wyczyszczenie otworów wentylacyjnych
 • usunięcie pajęczyn
   

Sypialnia


 • odkurzenie podłóg / dywanów / wykładzin
 • umycie podłóg
 • wytarcie listew przypodłogowych
 • umycie mebli z zewnątrz
 • umycie drzwi i framugi
 • umycie parapetów
 
 • wytarcie włączników światła
 • umycie opraw oświetleniowych
 • umycie gniazdek
 • wytarcie kurzu  z grzejnika (jeżeli możliwe)
 • odkurzenie i wyczyszczenie otworów wentylacyjnych
 • usunięcie pajęczyn

Garderoba


 • odkurzenie podłóg / dywanów / wykładzin
 • umycie podłóg

Pomieszczenie gospodarcze


 • umycie środkiem czyszczącym podłóg
 • umycie podłóg

Patio/Taras [tylko w sezonie]


 • zamiecenie
 • umycie z użyciem środków czyszczących

 

Sprzątanie ekspresowe - Lista kontrolna

Łazienka


 • okurzenie i umycie podłogi
 • odkurzenie dywaników
 • wytarcie kurzu z powierzchni mebli
 • wytarcie kurzu z drzwi
 • wytarcie kurzu z parapetów
 • umycie umywalki
 • wypolerowanie armatury
 
 • umycie prysznica / wanny
 • umycie sedesu / bidetu
 • umycie luster
 • wytarcie włączników światła
 • wytarcie kurzu z grzejnika (jeżeli możliwe)
 • usunięcie pajęczyn
 • opróżnienie kosza na śmieci

Kuchnia


 • odkurzenie i umycie podłogi
 • wytarcie kurzu z powierzchni mebli
 • wytarcie kurzu z drzwi
 • wytarcie kurzu z parapetów
 • umycie kafelków
 • umycie blatów
 • umycie okapu kuchennego na zewnątrz
 • umycie kuchenki / płyty
 • umycie lodówki z zewnątrz
 
 • umycie mikrofalówki na zewnątrz
 • umycie piekarnika na zewnątrz
 • umycie zlewu i wypolerowanie armatury
 • umycie lub wstawienie brudnych naczyń do zmywarki
 • wytarcie włączników światła
 • wytarcie kurzu z grzejnika (jeżeli możliwe)
 • usunięcie pajęczyn
 • opróżnienie kosza na śmieci
   

Salon/Jadalnia


 • odkurzenie podłóg / dywanów / wykładzin
 • umycie podłóg
 • wytarcie kurzu z powierzchni mebli
 • wytarcie kyrzu z drzwi
 
 • wytarcie kurzu z parapetów
 • wytarcie włączników światła
 • wytarcie kurzu  z grzejnika (jeżeli możliwe)
 • usunięcie pajęczyn

Sypialnia


 • odkurzenie podłóg / dywanów / wykładzin
 • umycie podłóg
 • wytarcie kurzu z powierzchni mebli
 • wytarcie kurzu z drzwi
 
 • wytarcie kurzu z parapetów
 • wytarcie włączników światła
 • wytarcie kurzu  z grzejnika (jeżeli możliwe)
 • usunięcie pajęczyn

Garderoba


 • odkurzenie podłóg / dywanów / wykładzin
 • umycie podłóg

Pomieszczenie gospodarcze


 • umycie środkiem czyszczącym podłóg
 • umycie podłóg

Patio/Taras [tylko w sezonie]


 • zamiecenie
 • umycie z użyciem środków czyszczących

 

Mycie okien - Lista kontrolna

Każde okno oraz rama okienna lub powierzchnia szklana zostanie dokładnie umyta z obu stron, ale tylko jeżeli będzie do nich dostęp.

 

Pranie dywanów i tapicerki - Lista kontrolna

Wszelkie plamy zostaną delikatnie usunięte przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu i środków.

 

Sprzątanie specjalne - Lista kontrolna

Dom: usługa zamiatania, mycia podłóg, wynoszenia

Auto: usługa sprzątania i prania tapicerki:

 • pranie tapicerki;
 • odkurzanie wnętrza auta oraz kufra;
 • czyszczenie podsufitki;
 • czyszczenie dywaników;
 • wytarcie elementów plastikowych, w tym deski rozdzielczej;
 • wytarcie brzegów drzwi.

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu korzystania z serwisu www.HOJO Clean
z dnia 04.05.2011r.


Cennik serwisu HOJO Clean dla Zleceniodawcy

RODZAJ OPŁATY / PROWIZJI

TRYB POBIERANIA

OPŁATA brutto /zł/ lub PROWIZJA brutto /%/

A. OPŁATY PODSTAWOWE

Rejestracja w serwisie HOJO Clean

opłata jednorazowa

0 zł

B. OPŁATY DODATKOWE

1. Rozszerzona informacja

SMS

3,69 zł

2. Datownik

SMS

3,69 zł

3. Pakiet VIP [Rozszerzona informacja, Datownik, Oferty specjalne]

abonament

30 dni

opłata jednorazowa

9 zł

90 dni /rabat -10%/

opłata jednorazowa

24 zł

180 dni /rabat -20%/

opłata jednorazowa

43 zł

360 dni /rabat -30%/

opłata jednorazowa

75 zł

C. OPŁATY INNE

Nieudostępnienie lokalu lub przedmiotu sprzątania ekipie sprzątającej zgodnie ze zleceniem.

opłata jenorazowa od wartości zlecenia

50%

Podane ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT (23%).

1.      Rozszerzona Informacja - jest to usługa dzięki której otrzymasz pełen dostęp do dodatkowych obszarów serwisu HOJO Clean (SMS ważny 24 godziny):

o    ocena Firmy sprzątającej w postaci gwiazdek wystawiona przez serwis HOJO Clean;

o    komentarze Klientów na temat danej Firmy sprzątającej;

o    referencje Firmy sprzątającej.

2.      Datownik - jest to usługa dzięki której masz możliwość wyboru Firmy sprzątającej w oparciu o interesujący Ciebie termin wykonania usługi (SMS ważny 24 godziny). Usługa Rezerwacji przeznaczona jest dla osób, które cenią sobie CZAS, i dla których konkretny TERMIN wykonania usługi jest NAJWAŻNIEJSZY.

3.      Pakiet VIP –jest to najbardziej kompleksowa usługa, dzięki której otrzymasz pakiet usług:

o    Rozszerzona informacja;

o    Datownik;

o    Specjalne oferty promocyjne.