Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w HOJO Sp. z o.o.

Ten dokument (dalej: "Zasady") zawiera informacje na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych w HOJO Sp. z o.o. Czytając poniższy tekst  dowiesz się m. in. dla jakich celów i jak długo HOJO Sp. z o.o. przetwarza lub będzie przetwarzało Twoje dane osobowe.

Dowiesz się, jakie kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, a także z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: "Rozporządzenie").

Administrator danych

HOJO Sp. z o.o., ul. Irysowa 11, 02-660 Warszawa, NIP: 951-230-36-88
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000348942, Regon: 142227771
e-mail: kontakt@hojoclean.pl
tel. 22 827 86 28

HOJO Sp. z o.o. - jako administrator zapewnia wszystkim użytkownikom przekazującym mu jakiekolwiek dane osobowe, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, pozycja 883), w tym również prawo wglądu do przekazywanych danych osobowych, prawo aktualizacji danych oraz ich usunięcia.  Administrator dołoży wszelkich starań, aby w jak najlepiej zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Przeprowadzenie procesu rekrutacji na podstawie udzielonej zgody - zgodnie z Rozporządzeniem art. 6 ust. 1 lit a)

Chodzi tu o wszelkie czynności mające na celu weryfikację Twoich kompetencji, wiedzy i doświadczenia (w szczególności poprzez np. wywiady telefoniczne, spotkania bezpośrednie) pod względem określonej oferty zatrudnienia

Jak długo będziemy przetwarzali dane?

 • Do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ofercie zatrudnienia na którą została złożona aplikacja lub CV.
 • Przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Pozostałe cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych - zgodnie z Rozporządzeniem art. 6 ust. 1 lit f)

Celem realizowanym w ramach tzw. uzasadnionego interesu w przypadku procesów rekrutacji jest ochrona przed roszczeniami

Jak długo będziemy przetwarzali dane?

 • Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 3 lat. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

HOJO Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie lub od osób trzecich, to jest agencji rekrutacyjnych.

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

HOJO Sp. z o.o.  może przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych osobowych pozyskanych od Ciebie lub osób trzecich:

 • dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania),
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny),
 • dane dotyczące poziomu wykształcenia (np. tytuły naukowe, informacje o ukończonych szkoleniach, znajomości języków obcych),
 • dane dotyczące historii zatrudnienia (np. nazwy poprzednich zakładów pracy, poziom stanowiska, zakres zadań),
 • dane dodatkowe (np. hobby, zainteresowania).

Komu dane mogą być ujawniane?

Dostęp do Twoich danych wewnątrz struktury organizacyjnej HOJO Sp. z o.o. będą mieli wyłącznie upoważnienie pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez HOJO Sp. z o.o. odbiorcom zewnętrznym. Zawsze w takiej sytuacji HOJO Sp. z o.o. dokładnie poda podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu HOJO Sp. z o.o. , jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w celu wydawania opinii prawnych lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne.

Realizacja praw

Szczegółowa Informacja o Twoich prawach:

 1. przysługuję Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii posiadanych danych,
 2. jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez HOJO Sp. z o.o. są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
 3. masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 4. masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 5. masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu HOJO Sp. z o.o.
 6. masz prawo do otrzymania od HOJO Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie, jak również przenoszenia danych do innego administratora
 7. jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuję Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. W tym celu należy wysłać swoje imię, nazwisko oraz mail na adres mailowy kontakt@hojoclean.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania , realizowanego do czasu wycofania zgody.

W przypadku zawarcie umowy o pracę, podanie danych osobowych jest konieczne do jej realizacji

W przypadku uznania, iż przetwarzane przez HOJO Sp. z o.o. Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuję Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od 25 maja 2018 r. będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.